Ytterligare domstolsavgörande dömer skattetillägg vid ej inlämnad N9-blankett

Den 26 april 2023 meddelade Kammarrätten i Göteborg dom i mål 6567-22. Frågan som behandlades var påförande av skattetillägg när Bolaget inte lämnat in N9-blankett i samband med inlämning av bolagsdeklarationen.

Vi har tidigare skrivit om att det kan bli en dyr historia att inte upprätta blankett N9, se tidigare inlägg här.

Bakgrund

Likt domarna i tidigare blogginlägg bestod den felaktiga uppgiften i målet av ränteintäkter, samt att Bolaget inte lämnat in en N9 blankett i samband med deklarationen. Bolaget i målet motsatte sig inte efterbeskattningen till följd av ändrade uppgifter i inkomstdeklarationen, dock motsatte de sig till Skatteverkets påförda skattetillägg.

Som skäl för att skattetillägg ska undanröjas ansåg Bolaget att det har varit uppenbart utifrån uppgifterna i deklarationen att bolaget har yrkat avdrag för ränteutgifter som inte kan godtas utan närmare utredning, eftersom det varit tydligt att det negativa räntenettot varit större än fem miljoner kronor och N9-bilagan saknats. Vidare menar Bolaget att på grund av att reglerna varit nya och svåra, har de gjort en felbedömning. Bolaget har inte förstått att en N9-bilaga skulle ha lämnats in, varför ett misstag har gjorts. Eftersom en sådan bilaga inte lämnades in tillsammans med inkomstdeklarationen, har det därför funnits en hög risk för att Skatteverket skulle upptäcka felaktigheten. Det finns därmed, enligt Bolaget, inte grund för att ta ut skattetillägg.

Skatteverket ansåg att enbart det faktum att Skatteverket misstänker att en uppgift eventuellt kan vara felaktig, eller att en lämnad deklaration framstår som granskningsvärd, innebär inte att det finns skäl att befria från skattetillägg.

Förvaltningsrätten ansåg att eftersom en N9-bilaga inte lämnades in tillsammans med inkomstdeklarationen, har det funnits en hög risk för att Skatteverket skulle upptäcka felaktigheten. Mot denna bakgrund fick Bolaget rätt och förvaltningsrätten ansåg att Bolaget ska befrias från skattetillägg.

Kammarrättens bedömning

Kammarrätten anser, tvärtemot Förvaltningsrättens bedömning, att Skatteverkets särskilda utredningsskyldighet inte har aktualiserats och att Bolaget har lämnat en sådan oriktig uppgift som utgör grund för att ta ut skattetillägg. Eftersom det ställs höga krav på noggrannhet vid upprättande av en deklaration är enbart den omständigheten att uppgiften lämnats oavsiktligt inte tillräckligt skäl för att medge befrielse från skattetillägget. Det förhållandet att bolaget efter förfrågan från Skatteverket kommit in med en rättad och kompletterad deklaration påverkar inte bedömningen.

Kammarrätten i Göteborg har beslutat att ta ut skattetillägg med fullt belopp på bolaget i fråga. Detta beslut grundar sig på att bolaget inte återlade ränteutgifter om 12 305 647 kr i sin inkomstdeklaration, vilket utgjorde en oriktig uppgift och gav skäl för att påföra skattetillägg.

Kammarrätten nämner att det inte finns någon grund för att bevilja bolaget befrielse från skattetillägg. De konstaterar att felaktigheten i deklarationen inte kan tillskrivas en felbedömning av en regel eller faktiska förhållanden, utan verkar vara ett resultat av ett förbiseende. Dessutom anses skattetillägget inte vara oproportionerligt i förhållande till felet i sig.

Skatteverket fick i Kammarrättens dom rätt fastän de initialt förlorade i Förvaltningsrätten. Domen visade också att det inte är möjligt att uppnå befrielse från skattetillägg genom att hänvisa till förbiseende och ny förhållandevis komplicerad lagstiftning.

Vi på Mazars hjälper gärna till med att besvara allmänna frågor om att upprätta blankett N9, eller mer specifika frågor som definitionen av ränta och bedömningen om avdragsrätten för räntekostnader i er verksamhet.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *