Prövningstillstånd meddelat i mål om Tull och tillfällig införsel – Mazars biträder den klagande

Ett företag påfördes tull och moms efter en tillfällig införsel av en dragracingbil. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat prövningstillstånd för att pröva hur artikel 251 i tullkodex ska tolkas. Mazars processgrupp biträder företaget i processen.

Ett bolag hade tagit in en dragracingbil på tillfällig införsel till Sverige. Syftet var att bolaget skulle tävla med bilen i olika EU- länder. Tullverket bestämde att bilen skulle föras ut ur EU senast den 30 juli. Detta trots att tävlingssäsongen varade till början av september. I mitten av september fördes bilen ut ur EU. Eftersom bilen inte förts ut ur EU i tid, dvs senast den 30 juli, bestämde Tullverket att bolaget skulle betala tull och moms (tullskuld) för import av bilen.

Företaget överklagade Tullverkets beslut. Företaget uppgav att det aldrig har angett slutdatum 30 juli. Det har Tullverket bestämt utan hänsyn till företagets vilja. Företaget menade därför att Tullverkets beslut var olagligt och att tullskulden skulle undanröjas. 

Det ska i sammanhanget framhållas att Tullverket uppgett att ”Om det önskade datumet angivits i deklarationen eller vid den muntliga kontakten med ombudet är det troligt att Tullverket vid frigörandet till tillfällig införsel beviljat den önskade tidsfristen för att avsluta förfarande…”.

Förvaltningsrätten upphävde tullskulden. Tullverket överklagade till kammarrätten som gav Tullverket rätt i att bolaget ska påföras tullskulden.

Bolagets ståndpunkt är att den tid som bestämts av Tullverket, dvs att bilen får vara i EU till 30 juli inte är ändamålsenlig, eftersom det var klarlagt att bilen skulle tävlas till början av september.

Bolaget menar vidare bl. a att artikel 251 i tullkodex innebär att tiden för den tillfälliga införseln kunde ha förlängts. Därmed finns, i vart fall, förutsättningar för att befria bolaget från tullskulden. Tullverket, och kammarrätten, menar att artikel 251 innebär att tiden inte kan förlängas och att det därmed inte finns förutsättningar för att befria bolaget från tullskulden. Bolaget överklagade kammarrättens dom till HFD som den 6 december 2022 har meddelat prövningstillstånd som avser frågan om vilka förutsättningar som gäller för att fastställa och därefter förlänga den tid under vilken varor får kvarstå under förfarandet för tillfällig införsel enligt artikel 251 i förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

Det är vår uppfattning att antalet tullmål blir allt fler. Bestämmelserna i tullkodex och dess tillämpningsförordning är komplicerade och det finns få vägledande avgöranden.

Vi har noterat att Tullverket inte förefaller ha samma ordning på sin ärendehantering och dokumentation av handlingar som t ex Skatteverket.

I just detta fall finns ingen skriftlig dokumentation sparad hos Tullverket.  Tullverket kan därför inte bevisa sitt påstående att bolaget skulle ha uppgett den 30 juli som sista dag.  Vi tolkar HFD:s beslut om att bevilja prövningstillstånd som att betydelsen av detta kommer att vara en del av HFD:s kommande prövning. Nu återstår en skriftväxling i HFD mellan Tullverket och bolaget före det att HFD kommer med en dom.

Hos Mazars finns en processgrupp bestående av Peter Klintsjö, Fredrik Rosén, Jessica Eklund samt Kristoffer Forsberg.

I just detta fall biträds bolaget av Fredrik Rosén och Kristoffer Forsberg.

Har du frågor om denna artikel eller behöver hjälp i en process mot Tullverket eller Skatteverket är du välkommen att kontakta oss på Mazars.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *