Moms på prispengar – men inte hela summan

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i dom den 17 december 2019 slagit fast att det endast är 500 kr av de prispengar som utbetalas vid travtävling i Sverige som är en omsättning och som moms ska betalas på. Frågan gällde prispengar vid travtävling men principen som HFD härigenom fastställt kan få långtgående konsekvenser.

Den 1 januari 2018 införde Svensk Travsport, ST, ett ersättningssystem vid tävling med travhästar som innebär att samtliga hästar som startar i en travtävling erhåller en garanterad lägsta prispeng om 500 kr. Prispengen blir högre ju bättre placering som nås, dvs ju bättre prestation desto högre prispengar.

Mot bakgrund av detta ställde ett handelsbolag, som bedriver tävlingsverksamhet med travhästar, två frågor till Skatterättsnämnden och ville veta, dels om det mervärdesskatterättsligt sett är en omsättning när en av bolagets hästar startar i en travtävling och erhåller prispengar med 500 kr och dels hur beskattningsunderlaget för moms ska beräknas om bolagets häst vinner prispengar därutöver.

HFD har nu avgjort frågorna. HFD anser att när bolaget låter en av sina hästar starta i en travtävling och erhåller prispengar med 500 kr, som betalas ut till samtliga startande, är det en omsättning. Detta på grund av att det finns ett direkt samband mellan bolagets tillhandahållande och den ersättning bolaget får för detta. HFD menar dock att det av EU-domstolens praxis framgår att prispengar som är beroende av att en häst placerar sig i en tävling saknar ett sådant direkt samband med hästägarens tillhandahållande som krävs för att det ska vara fråga om en omsättning. Moms ska därför endast betalas på den fasta ersättningen om 500 kr, vilket således är beskattningsunderlaget.

EU-domstolen prövade i målet C-432/15 Baštová frågan om prispengar utgör omsättning. Omständigheterna i målet var sådana att endast de hästar som placerade sig vid en tävling, dvs kom på någon av de främsta platserna, erhöll prispengar. EU-domstolen uttalade bl a följande.

Det utgör inte ett tillhandahållande mot ersättning i mervärdesskatterättsligt hänseende när en hästägare, som är en beskattningsbar person avseende mervärdesskatt, ställer en häst till en kapplöpningsarrangörs förfogande i syfte att hästen ska delta i en kapplöpning, om detta varken medför betalning av startpengar för deltagande eller någon annan direkt betalning och endast ägarna till de hästar som placerat sig i tävlingen erhåller prispengar, oavsett om prispengarna är bestämda i förväg eller inte. Ett sådant ställande till förfogande av en häst utgör däremot ett tillhandahållande mot ersättning om det medför att arrangören betalar en ersättning som är oberoende av hästens placering i kapplöpningen.

Den var mot denna bakgrund som ST införde ett system med prispengar till samtliga startande den 1 januari 2018 och det var därför bolaget ville veta hur momsen på prispengarna ska hanteras i det nya systemet. 

Bolaget hävdade att start och tävling är ett enda tillhandahållande och ville därför veta om det inte var så att det skulle redovisa moms på samtliga prispengar som vinns vid tävling, dvs att beskattningsunderlaget består av både den garanterade prispengen och den som beror på vilken placering hästen uppnår.

HFD konstaterar att prispengar som utbetalas och är beroende av en hästs placering i en tävling inte är omsättning enligt den sk Baštová-domen och således att moms endast ska utgå på den fasta ersättningen om 500 kr.

För bolaget innebär HFD:s dom att bolaget alltjämt har en momspliktig tävlingsverksamhet och bolagets avdragsrätt för ingående moms på kostnader i verksamheten bör inte påverkas. Det beror på att den rörliga delen av prispengarna inte är omsättning. Denna situation ska skiljas från fall där någon har en s.k. blandad verksamhet och således har både omsättningar som är momspliktiga och omsättningar som är undantagna från moms t ex fastighetsuthyrningar i vissa fall och sjukvård. I sådana fall finns inte avdragsrätt för ingående moms på inköp till den del av verksamheten som är undantagen från moms.

Skatteverket var i målet av den uppfattningen att ingen del av prispengarna var omsättning. Det återstår att se hur Skatteverket kommer agera med anledning av domen.

I vissa uppdrag utbetalas ersättning endast om uppdraget blir framgångsrikt s.k. ”success fee”. Det kan vara fråga om en konsult som får betalt av sin kund endast om t. ex. en förhandling eller en juridisk process uppnår ett resultat som är fördelaktigt för kunden. Fråga är om HFD genom domen öppnat för att sådan ersättning inte är en omsättning?

Det är i sådana fall visserligen inte fråga om att någon tävlar mot andra för att vinna ersättning men den avgörande omständigheten i dessa fall är att konsulten endast får betalt för sin tillhandahållna tjänst om utfallet blir positivt för kunden, varför frågan om ersättning kommer att erhållas för tjänsten – liksom vid tävling – är osäker. I denna fråga kan vi sannolikt förvänta oss nya avgöranden framöver.

Högsta förvaltningsrättens dom 2019-12 -17, mål nr 5824-18

https://www.domstol.se/hogsta-forvaltningsdomstolen/avgoranden/2019/34735/

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *