Dom om riktad utdelning till delägare i fåAB

Differentierad utdelning i samband med avveckling av ägande i fåmansföretag kan kapitalvinstbeskattas.

A och B äger hälften var av aktierna i ett fåmansföretag och aktierna är kvalificerade. A har slutat att arbeta i bolaget och har för avsikt att sälja sina aktier i bolaget till B. Avsikten är att A ska få ersättning för sina aktier med ett belopp motsvarande hälften av bolagets värde. Ersättningen ska till största del utgå i form av utdelning.

A och B ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden om utdelningen till A ska beskattas på något annat sätt än som följer av bestämmelserna om beskattning av delägare i fåmansföretag och på vilket sätt beskattning i så fall skulle ske. Som förutsättning gäller att det enbart är A som ska få utdelning och att detta inte beror på skillnader mellan delägarnas arbetsinsatser.

Skatteverket har yrkat på att utdelningen ska beskattas som lön hos A, alternativt att båda delägarna ska beskattas för hälften var av utdelningen, att köpeskillingen för aktierna ska ökas med den del av utdelningen som B beskattas för och att A ska beskattas för kapitalvinst.

Skatterättsnämnden fann att utdelningen skulle beskattas enbart hos A och enligt bestämmelserna om beskattning av delägare i fåmansföretag.

Skatterättsnämndens förhandsbesked överklagades av Skatteverket till HFD.

HFD konstaterar att i allmänhet saknas anledning att behandla belopp, som enligt beslut på bolagsstämma betalas ut till aktieägarna, som annat än utdelning. Om det däremot finns en direkt koppling mellan en aktieägares arbetsinsatser i bolaget och den utdelning denne får på sina aktier kan det dock bli aktuellt att betrakta utdelningen som ersättning för en arbetsprestation. Så kan vara fallet i ett fåmansföretag.

I föreliggande fall har alla aktier i bolaget lika rätt till utdelning. Emellertid har A och B kommit överens om att utdelning endast ska utgå på As aktier. Utifrån lämnade förutsättningar har det inte något att göra med delägarnas respektive arbetsinsatser i bolaget, utan orsaken är att A har slutat att arbeta i bolaget och av den anledningen vill överlåta sina aktier till B. Den riktade utdelningen är en del av ersättningen för dessa aktier. HFD instämmer i Skatterättsnämndens bedömning att det saknas anledning att behandla utdelningen till A som ersättning för en arbetsprestation. Domstolen fann inte heller någon anledning att beskatta B för någon del av den utdelning denne avstått från till förmån för A.

Skatterättsnämndens förhandsbesked fastställs således av HFD.

Artikel av: Henrik Rosenkvist, skattejurist Mazars Helsingborg.

HFD:s dom ger ytterligare stöd för att differentierad utdelning ska beskattas som just utdelning när skillnaden i aktieutdelning inte har någon koppling till delägarnas arbetsinsatser i bolaget eller koncernen.

Välkommen att kontakta Mazars skattejurister om ni har frågor angående fåmansföretag.

Anders Fridlund, skattejurist Mazars Helsingborg.

HFD mål nr 4432-19 https://www.domstol.se/hogsta-forvaltningsdomstolen/avgoranden/2020/43092/

Publicerad i Mazars nyhetsbrev Jan/Feb 2020.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *