Kontaktad av Skatteverket eller Tullverket? Forvis Mazars processgrupp hjälper dig!

Skattelagstiftningen är komplex och det är inte alltid lätt att veta hur en viss fråga ska bedömas.

När en deklaration lämnas in till Skatteverket och Skatteverket bedömer att deklarationen är fel eller när det i en upplysning till en deklaration saknas information för att Skatteverket ska kunna bedöma en fråga på ett korrekt sätt, kan det ha lämnats en oriktig uppgift.

En oriktig uppgift kan leda till att skattetillägg påförs som kan uppgå till betydande belopp för företag och privatpersoner. När en oriktig uppgift lämnas finns också en risk för att bli anmäld för skattebrott.

Oavsett om du behöver hjälp med en skattefråga för att kunna göra rätt eller om du redan fått en förfrågan eller ett förslag till beslut från Skatteverket kan vi hjälpa dig. Detsamma gäller om Tullverket vill påföra dig en tullskuld.

Hos Forvis Mazars finns en skatteprocessgrupp bestående av skattejurister med särskild erfarenhet av att driva skatteprocesser.

 • Peter Klintsjö hade en tjänst som processförare och rättslig samordnare på Skatteverket fram till 1998 och har därefter drivit ett flertal processer som ombud eller biträde åt klienter i samtliga instanser.
 • Fredrik Rosén är utbildad kammarrättsassessor och har arbetat som domare i kammarrätten. Fredrik har de senaste 20 åren biträtt skattskyldiga i skatteprocesser som i flera fall avgjorts av Högsta förvaltningsdomstolen efter beviljade prövningstillstånd.
 • Kristoffer Forsberg arbetade tidigare på Skatteverket som beslutsfattare och processförare och har drivit processer inom ett flertal områden såsom moms, inkomstskatt, arbetsgivaravgifter, betalningssäkring och skattesekretess.
 • Hanna Karlsson tog juristexamen vid Lunds universitet år 2019. Hon har tidigare arbetat som skatterådgivare på PwC, och kommer närmast från notarietjänstgöring vid förvaltningsrätten i Malmö.

Vi hjälper dig med följande:

 • Utforma ett s.k. ”öppet yrkande” i deklarationen för att minska risken för skattetillägg och efterbeskattning.
 • Bistå vid skatterevision.
 • Svara på frågor från Skatteverket.
 • Upprätta svar på Skatteverkets överväganden och förslag till beslut.
 • Överklaga Skatteverkets beslut alternativt att begära omprövning av ett redan fattat beslut.
 • Ansöka om anstånd med betalning av skatt och skattetillägg.
 • Föra din talan i förvaltningsdomstolarna (förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen).
 • Ansöka om förhandsbesked om en rättsfråga är oklar (Skatterättsnämnden).
 • Skriftväxling med Tullverket samt överklaga Tullverkets beslut.

Har du fått ett beslut från Skatteverket eller Tullverket gör vi en processanalys och bedömer möjligheterna till framgång i domstol. Ju tidigare i ärendet vi blir kontaktade desto större är möjligheten till framgång.

Det är inte samma sak att ha rätt och att få rätt. Med kompetens från domstol, Skatteverket och praktisk erfarenhet har vi verktygen för att driva och hjälpa till vid skatteprocesser. Vi erbjuder en heltäckande processlösning där vi kan hjälpa både privatpersoner och företag i skatteärenden hos Skatteverket, tullärenden hos Tullverket och de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Forvis Mazars processgrupp är en av Sveriges mest framgångsrika processgrupper med vinster i Högsta förvaltningsdomstolen; HFD 2021 ref. 21 (inkomstskatt och moms), HFD 2021 ref.52 (moms och berättigade förväntningar), HFD 2022 ref. 2 (moms), HFD 2024 ref. 20 (inkomstskatt, uttagsbeskattning kräver faktiskt nyttjande), Dom 24-06-13, mål nr 2692-13 (inkomstskatt, beskattning av stiftelse) samt Dom 24-06-14, mål nr 5596-5598-23 (Befrielse från skattetillägg).

Kontakta oss på process@mazars.se om du behöver hjälp i ditt ärende.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *