Justeringar i förslaget om förlängning av tidigare beslutade stödåtgärder

I början av november lämnade regeringen förslag om att förlänga många av de tidigare beslutade stödåtgärderna. Du hittar en sammanfattning av förslaget här. Regeringen har nu kommit med ytterligare preciseringar, där både utvidgningar och justeringar har gjorts av det nuvarande förslaget. Vi noterar särskilt och välkomnar den precisering som lämnats avseende vinstutdelning i förhållande till korttidsarbete.

Korttidsarbete

Revisorsintyg

Regeringen föreslår nu att nya krav ska ställas på arbetsgivare som ansöker om stöd – den arbetsgivare som ansöker om stöd och som har en lönesumma som överstiger 400 000 kr ska lämna ett yttrande från en revisor. Det ska finnas en möjlighet att få stöd med upp till 10 000 kr för att täcka kostnader för intyget.

Vinstutdelning

Idag finns inga tydliga regler som säger när en arbetsgivare kan lämna utdelning utan att diskvalificera sig för möjligheten att erhålla stöd. Reglerna för vinstutdelning föreslås att förtydligas; arbetsgivare får inte besluta om eller verkställa vinstutdelning två månader före stödperioden eller sex månader efter stödperioden för att inte rätten till stöd ska gå förlorad.

Mot bakgrund av de föreslagna reglerna har Tillväxtverket den 30 november lämnat sin syn på värdeöver­föringar som görs från bolag som tar emot stöd. Tillväxtverket skriver att precis som ifråga om vinstutdelning gäller detsamma för gottgörelse, förvärv av aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till ägare. Det innebär att ett företag som till exempel erhåller stöd för april 2020 – september 2020 kan lämna en utdelning tidigast i april 2021. Reglerna om värdeöverföring gäller även för det eller de moderföretag som ingår i koncernen. Koncernbidrag anses däremot kunna lämnas utan att det påverkar rätten till stöd.

Tillväxtverket uttalar sig nu om hur man kommer att bedöma värdeöverföringar fram till den 15 februari 2021 då regeringens nya förslag förväntas träda i kraft. Fram till dess kommer Tillväxtverket kontrollera värdeöverföringar under ett företags stödperiod, två månader före stödperioden och sex månader efter stödperioden. Värdeöverföringar som gjorts före den 16 mars 2020 kontrolleras inte. Samma tidsperiod gäller för koncernbidrag.

Tillväxtverket säger vidare att koncernbidrag som inte är att betrakta som en värdeöverföring inte utgör ett hinder för att få stöd för korttidsarbete beviljat.

Enligt Tillväxtverket finns det inget hinder mot att göra sådana formlösa värdeöverföringar som avses i 17 kap 1 § först stycket punkten 4 ABL. Berörda företag kan därför lämna exempelvis koncernbidrag samtidigt som de tar emot stöd.

Omställningsstöd

Omställningsstöd kan för tillfället beviljas för tre perioder; mars-april, maj och juni-juli 2020. Regeringens förslag innefattar en förlängning av stödet till att gälla året ut. De kvarvarande månaderna delas upp i två perioder; augusti-oktober och november-december 2020.

För att ett företag ska kunna ansökan om stöd måste omsättningen under augusti-oktober ha minskat med minst 40 procent jämfört med samma period för 2019. För november-december måste en minskning ske med minst 30 procent.

Omsättningsstöd – enskild näringsidkare

Regeringen föreslår även att förlänga det omsättningsstöd som kan ges till enskilda näringsidkare. Idag kan enskilda näringsidkare söka stöd för mars-juli 2020. Det förslag som nu lämnas innebär att stöd även ska kunna beviljas för augusti-oktober och november-december 2020.

För att ha rätt till stöd för augusti-oktober krävs att nettoomsättningen under stödperioden har minskat med minst 40 procent jämfört med samma period för 2019. För perioden november-december 2020 krävs en minskning av omsättningen med 30 procent. För att kunna erhålla stöd för augusti-december måste även den enskilde näringsidkaren haft en omsättning på minst 180 000 kr under 2019, vilket är en justering mot tidigare perioder där det krävs en omsättning på 200 000 kr.

Omsättningsstöd – handels- och kommanditbolag

De tidigare reglerna om omsättningsstöd omfattar endast enskilda näringsidkare. I likhet med enskilda näringsidkare kan delägare i handelsbolag inte vara anställda i sitt eget bolag. En fysisk delägare kan därför inte få stöd för korttidsarbete. Ett nytt stöd föreslås därför införas för handelsbolag med minst en fysisk delägare. Stödets utformning är ännu inte klart, men utgångspunkten för utformningen kommer ligga i reglerna för omsättningsstöd för enskilda näringsidkare.

Anstånd med skatteinbetalning

Med anledning av Covid-19 har tillfälliga regler om anstånd med skatteinbetalningar införts. Anstånd kan beviljas för skatter (arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt) som är hänförliga för tiden mellan januari och september 2020. Anstånd medges med upp till tre månaders skatteinbetalningar och gäller under längst 12 månader. Förslaget innebär dels att anståndstiden kan förlängas med ytterligare 12 månader men även att skatter som är hänförliga till oktober-december 2020 ska innefattas av anståndsmöjligheten.

Det är välkommet att Tillväxtverket kommer med förtydliganden. Däremot är det problematiskt att Tillväxtverkets besked lämnar läsaren med nya obesvarade frågor. Vad avses med koncernbidrag som inte utgör en värdeöverföring? Slutligen förefaller Tillväxtverket förbehållslöst godkänna värde­överföringar en­ligt 17 kap 1 § st. 1 p. 4 ABL. Det kan knappast vara avsikten eftersom detta lagrum omfattar alla formlösa värdeöverföringar som aktieägarna är överens om. Större tydlighet från myn­dig­hetshåll hade varit önskvärt, inte minst eftersom frågor om stöd och värdeöverföringar är viktiga för företagen och företagarna.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *