Rekvisitet särskilda skäl vid utomståenderegeln för fåmansföretag – särskilt finansbolag

Om utomstående ägare (ägare som ej är verksam i betydande omfattning) direkt eller indirekt äger betydande andel i ett fåmansföretag, är andelarna i företag inte att betraktas som kvalificerade. Konsekvensen av detta blir att ägare som är verksam i betydande omfattning i fåmansföretaget enbart beskattas med en fast skatt om 25 procent i inkomstslaget kapital på utdelning och kapitalvinst.

Med betydande andel avses ett utomstående ägande på minst 30 procent. Utomståenderegeln tillämpas dock inte om särskilda skäl föreligger, om det utomstående ägandet inte förhindrar inkomstomvandling från tjänst till kapital. Detta föreligger vanligtvis om utomstående äger mer än 30 procent av aktierna men har rätt till mindre än 30 procent av utdelningen, på grund av att aktierna i bolaget har olika rätt till utdelning.

Frågan hur man ska se på rekvisitet särskilda skäl har nyligen varit uppe för prövning i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). I rättsfallet var frågan om andelarna var kvalificerade för person AA, grundare till finansbolaget FÅAB, som var verksam i betydande omfattning i fåmansföretaget.

FÅAB ägs till 20 procent av de aktiva i bolaget (anställda, styrelseledamöter etc.). Det är denna grupp av ägare som AA tillhör. Resterande 80 procent ägs av externa investerare. Alla aktier har tecknats för 1 krona styck. Till detta finns ett investeringsavtal mellan aktieägarna och bolaget. Av investeringsavtalet följer att de externa investerarna ska lämna aktieägartillskott med 1 miljard kronor. Tillskottet ska användas till förvärv av portföljbolag. Dessutom får maximalt 2,5 procent av tillskottet användas för bolagets allmänna verksamhetskostnader. Vinsten i bolaget fördelas enligt följande. De externa investerarna har förtur till en utdelning som motsvarar det belopp de investerat uppräknat med en 10 procentig årlig ränta. Utdelningar över detta belopp fördelas lika mellan alla aktieägare, det vill säga 20 procent till de aktiva i bolaget och 80 procent till de externa investerarna.

Av förutsättningarna i fallet kan vi se att utomstående äger mer än 30 procent av aktierna. Frågan är dock om särskilda skäl föreligger med hänsyn till de konsekvenser som följer av investeringsavtalet och den valda strukturen. HFD ansåg att särskilda skäl föreligger eftersom investeringsavtalet begränsar hur mycket lön som kan tas ut för AA. Dessutom, i den valda konstruktionen ligger vidare att den rörliga delen av ersättningen ska lämnas som utdelning och inte som lön. Med hänsyn till detta ansågs det utomstående ägandet inte motverka att arbetsinkomster förvandlas till kapitalinkomster. Andelarna var därmed kvalificerade för AA.

Den typ av struktur och investeringsavtal som förelåg i det aktuella rättsfallet är vanligt förekommande i finansbranschen. Rättsfallet kan därmed till viss del anses begränsa tillämpningsområdet för utomståenderegeln i liknande situationer. Välkommen att kontakta Mazars skattejurister så hjälper vi dig med dina frågor kring fåmansföretag.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *