HFD – Ingen justering av anskaffningsvärdet på inventarium enligt den s.k. jämkningsregeln

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade en dom den 2 maj 2022 (mål nr 5264-5267-20 & 5269-20) som berörde reglerna om jämkningsregeln för nyanskaffning av inventarier. Utfallet från HFD blev att jämkningsregeln inte var tillämplig i det specifika fallet eftersom överföringen bland annat hade skett till marknadspris och inte till överpris. Om jämkningsregeln hade varit tillämplig i fallet så hade anskaffningsvärdet, för det förvärvade bolaget, justerats efter vad som hade varit skäligt.

X AB är en del av A-koncernen. Ett annat bolag i A-koncernen hade under slutet av 90-talet förvärvat ett varumärke för cirka 670 miljoner kr. Samma varumärke överläts tio år senare till T AB för 6 000 kr och några år senare överläts varumärket till X AB för motsvarande marknadsvärdet (827 miljoner kr). En kapitalvinst uppstod för T AB och X AB tillgjorde sig köpeskillingen som anskaffningsvärde för varumärket. Efter att varumärket hade blivit sålt till X AB, avyttrade moderbolaget i A-koncernen aktierna i T AB. Moderbolaget behövde inte beskattas för någon kapitalvinst på aktierna i T AB eftersom dessa var näringsbetingade. T AB fusionerades upp med det förvärvande bolaget och den skattepliktiga kapitalvinsten kvittades mot det förvärvande bolagets underskott, vilket föranledde att ingen beskattning skedde vid någon av transaktionerna.

X AB hade från förvärvsåret 2013 och fram till och med 2017 gjort värdeminskningsavdrag för varumärket. Skatteverket justerade anskaffningsvärdet till 6 000 kr och motiverade beslutet med att X AB hade fått en obehörig skatteförmån genom förvärvet av varumärket. HFD konstaterade kort och koncist att en transaktion som överstiger varumärkets skattemässiga värde inte resulterar i att anskaffningsvärdet inte är rimligt. Till följd av detta ansåg HFD att grund för att justera X AB:s anskaffningsvärde med stöd av jämkningsregeln inte fanns. Vidare ansåg HFD (till skillnad från tidigare instanser) att den omständigheten att T AB:s aktier överläts till en utomstående part, inte hade någon som helst betydelse för bedömningen eftersom X AB inte hade fått en skattemässig förmån.

Skatteverket yrkade även att skatteflyktslagen ska tillämpas på förfarandet och HFD visade målet åter till kammarrätten för ny prövning i den delen.

Två justitieråd var skiljaktiga och anförde att jämkningsregeln var tillämplig bland annat på grund av att det primära skälet till överlåtelsen var att X AB skulle få en obehörig skatteförmån.

HFD tydliggör med domen att jämkningsregeln för nyanskaffning av inventarier inte är tillämplig i det specifika fallet då överföringen skett till marknadspris.

Det är värt att notera att bland den skiljaktiga meningen är en ledamot skiljaktig angående att målet ska visas åter till kammarrätten för prövning enligt skatteflyktslagen då det enligt ledamoten inte finns förutsättning till att pröva ärendet. En förutsättning för att skatteflyktslagen ska vara tillämplig är att förfarandet har medfört en väsentlig och av lagstiftaren icke avsedd skatteförmån för den skattskyldige. Av målet framgår att det saknas grund för att justera X AB:s anskaffningsvärde med stöd av jämkningsregeln varav följer att det anskaffningsvärde som X AB lagt till grund för värdeminskningsavdrag är rimligt. Avdrag baserade på ett sådant underlag kan inte sägas leda till en icke avsedd skatteförmån och skatteflyktslagen borde då inte vara tillämplig. Det är ett resonemang som även vi delar och vi ser fram emot att se hur kammarrätten bedömer frågan.

Vill du veta mer om hur HFD:s dom kan påverka dig som företagare vid förvärv av inventarier inom koncernen är du välkommen att kontakta oss på Mazars.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *