Volvo får rätt mot Skatteverket – fullt avdrag för moms på konsultkostnader vid avyttring av dotterbolag

Högsta förvaltningsdomstolen har tidigare slagit fast att AB Volvo har avdragsrätt för ingående moms på konsulttjänster som förvärvats i samband med försäljning av dotterbolagsaktier.  Kammarrätten har nu, i en välkommen dom, prövat om AB Volvos avdragsrätt i någon mån ska begränsas på grund av den momsfria aktieförsäljningen och då bolaget inte förvaltat alla sina dotterbolag aktivt. Kammarrätten har gjort bedömningen att AB Volvo har full avdragsrätt för den ingående momsen på de inköpta tjänsterna.

Frågan som prövades av kammarrätten var om AB Volvo (bolaget) hade rätt till fullt avdrag för ingående moms på konsultkostnader i samband med en avyttring av dotterbolag eller om det fanns stöd för att begränsa avdraget. Vid en eventuell begränsning av avdraget aktualiseras frågor om avdragets storlek och vilken fördelningsgrund som ska tillämpas.

Bolaget, som är moderbolag i Volvokoncernen, tillhandahöll vissa av sina dotterbolag koncerngemensamma förvaltningstjänster för vilka bolaget tog betalt löpande. I samband med försäljning av dotterbolagsaktier köpte bolaget in konsulttjänster och gjorde avdrag för den ingående moms som belöpte på de inköpta tjänsterna. Skatteverket beslutade att neka bolaget avdrag för den ingående momsen, eftersom kostnaderna ansågs ha ett direkt och omedelbart samband med bolagets momsfria aktieförsäljning.

Bolaget överklagade Skatteverkets beslut. Efter en längre process – där bolaget hade framgång i förvaltningsrätten men sedan förlorade i kammarrätten – konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) under hösten 2023 att kostnaderna hade ett direkt och omedelbart samband med bolagets samlade ekonomiska verksamhet och att avdragsrätt därmed kunde föreligga för momsen på kostnaderna som för allmänna omkostnader. HFD ansåg dock att storleken på momsavdraget skulle prövas av kammarrätten, och återförvisade därför målet till kammarrätten i denna del.

Frågorna som kammarrätten hade att pröva var om bolaget hade avdragsrätt för hela den ingående moms som belöpte på de inköpta konsulttjänsterna, eller om momsavdraget skulle proportioneras med hänsyn dels till den momsfria aktieförsäljningen och dels till att bolaget, genom att inte tillhandahålla förvaltningstjänster till samtliga dotterbolag, bedrev en delvis icke-ekonomisk verksamhet som inte omfattas av momslagens bestämmelser om avdragsrätt.

Vad gällde frågan om avdragsrätten skulle proportioneras pga. att bolaget inte tillhandahöll förvaltningstjänster till samtliga dotterbolag, gjorde kammarrätten följande bedömning. Enligt rättspraxis från EU-domstolen ska kostnader endast delvis anses ingå i ett bolags allmänna omkostnader om kostnaderna delvis kan hänföras till passivt förvaltade dotterbolag. I en sådan situation ska därmed den ingående momsen proportioneras. I fallet med AB Volvos aktieförsäljning hade dock de medel som frigjorts genom aktieförsäljningen endast tillförts Volvos huvudkontorsfunktion. Eftersom bolaget tillhandahöll tjänster endast till de aktivt förvaltade dotterbolagen – och enbart dessa således fick nytta av huvudkontorsfunktionen – ansåg kammarrätten att den ingående momsen inte skulle proportioneras på grund av den delvis icke-ekonomiska verksamheten. Skatteverket hade argumenterat för att en proportionering av den ingående momsen skulle göras med utgångspunkt i andelen aktivt förvaltade dotterbolag jämfört med det totala antalet dotterbolag.  Genom domen underkände kammarrätten underkände således Skatteverkets avdragsmodell för moms på holdingbolags allmänna omkostnader eftersom metoden inte visar vilken del av kostnaderna som skulle kunna vara hänförlig till en eventuell icke-ekonomisk verksamhet.

Vad gällde frågan om den ingående momsen på omkostnaderna skulle proportioneras med hänvisning till den momsfria aktieförsäljningen påpekade kammarrätten att HFD redan hade slagit fast att kostnaderna saknade samband med den utåtriktade aktieförsäljningen. Därför skulle inte heller aktieförsäljningen beaktas vid prövning av bolagets avdragsrätt för momsen på konsulttjänsterna.

Sammanfattningsvis medgav kammarrätten bolaget fullt avdrag för den ingående moms som belöpte på inköpet av konsulttjänsterna.

Skatteverket argumenterade i kammarrätten för att en proportionering av den ingående momsen skulle göras med utgångspunkt i andelen aktivt förvaltade dotterbolag jämfört med det totala antalet dotterbolag.  Genom domen underkände kammarrätten emellertid Skatteverkets avdragsmodell för moms på holdingbolags allmänna omkostnader, eftersom metoden inte visar vilken del av kostnaderna som skulle kunna vara hänförlig till en eventuell icke-ekonomisk verksamhet.

Kammarrättens dom är mycket glädjande och utgör en positiv fortsättning av HFD:s tidigare klargörande av gällande rätt. Den får ses som ytterligare en bakläxa för Skatteverket, som tycks ha drivit en alltför strikt linje vad gäller holdingbolags avdragsrätt för moms på konsultkostnader vid försäljning av dotterbolag. Domen öppnar upp för att moms på kostnader som har samband med aktieförsäljningar ska vara kostnadsneutral för holdingbolag som bedriver ekonomisk verksamhet. Detta även om den ekonomiska verksamheten uteslutande består av att tillhandahålla momspliktiga förvaltningstjänster till bolag i koncernen, och det finns dotterbolag som inte förvaltas aktivt. Vår förhoppning är att domen ska bli en motvikt som förhindrar fler onödiga skatteprocesser i fortsättningen.

Under de senaste åren har möjligheterna till avdrag förbättrats efter det omtalade Sveaskog-målet (HFD 2017 ref. 20). Skatteverket har dock – trots utvecklingen i rättspraxis – fortsatt att hålla emot och leta anledningar för att inskränka avdragsrätten för holdingbolag.

Skatteverket har hittills inte kommenterat kammarrättsdomen, och har inte heller ändrat sin skrivning i relevanta avsnitt i Rättslig vägledning .

Vi förväntar oss att Skatteverket kommer att revidera sin inställning vad gäller avdragsrätten för moms på kostnader vid aktieförsäljningar i enlighet med domen. Mot bakgrund av att Skatteverket länge på ett systematiskt sätt nekat avdrag i likartade fall rekommenderar vi holdingbolag att se över sin tidigare momshantering avseende konsultkostnader vid avyttring av dotterbolagsandelar. Det är möjligt att begära omprövning och yrka avdrag för moms på kostnader som uppstått 2018 och senare fram till utgången av 2024.

Kontakta oss gärna vid för en diskussion av hur denna nyhet påverkar er verksamhet.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *