HFD-avgörande – Återköpsrätt inget hinder för att syntetiska optioner behandlas som värdepapper

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 12 december 2022 dom i mål nr 6234-21 avseende syntetiska optioner. Frågan som behandlades var huruvida syntetiska optioner som förvärvats på grund av tjänst var att anse som värdepapper. HFD gör, med hänvisning till HFD 2021 ref. 67, bedömningen att syntetiska optioner trots vissa förfoganderättsinskränkningar, ska behandlas som värdepapper.

Syntetiska optioner

Syntetiska optioner medför en rättighet att vid en bestämd tidpunkt i framtiden få ett kontantbelopp som är beräknat på ett specifikt sätt. Syntetiska optioner skiljer sig därför mot köp- och teckningsoptioner som normalt ger innehavaren en rätt att förvärva aktier vid en bestämd tidpunkt.  

Värdepappersregeln

Värdepappersregeln i 10 kap. 11 § 1 st. inkomstskattelag (1999:1229) innebär att optioner som förvärvats på grund av tjänst och som kvalificerar sig som värdepapper beskattas som förmån i inkomstslaget tjänst under förutsättning att en marknadsmässig optionspremie inte har erlagts. Nyttjande av en option som utgör ett värdepapper medför ingen beskattning. Beskattning sker i stället vid försäljning av eventuellt förvärvade aktier, enligt vanliga regler för aktieförsäljning i inkomstslaget kapital.

Om optionen inte kvalificerar som ett värdepapper sker beskattning i inkomstslaget tjänst vid nyttjandet av optionen vilken kan leda till ofördelaktiga beskattningskonsekvenser. Vid en värdeökning av optionerna efter förvärvet beskattas den värdeökningen således i inkomstslaget tjänst.

Förvärv av syntetiska optioner kan ske på olika sätt, exempelvis genom förmånliga villkor från en arbetsgivare eller genom förvärv till marknadsvärde vilket medför olika skattemässiga konsekvenser.

Vi har i tidigare blogginlägg behandlat HFD 2021 ref. 67 och vikten av villkorsutformning i optionsavtal för anställda.

Omständigheterna i målet

AA förvärvade syntetiska optioner av arbetsgivarens moderbolag. Förvärvet skedde mot marknadsmässig ersättning och berättigade AA att vid inlösen erhålla ett belopp motsvarande mellanskillnaden mellan marknadsvärdet och ett vid förvärvet bestämt lösenpris. Bolaget hade förköpsförbehåll vid en eventuell överlåtelse av optionerna och rätt till återköp vid anställnings upphörande till marknadspris. Skatteverket ansåg att beskattning vid inlösen skulle ske i inkomstslaget tjänst med hänvisning till att de syntetiska optionerna inte utgjorde ett värdepapper medan AA hade redovisat ersättningen i inkomstslaget kapital som om optionerna utgjorde ett värdepapper. Frågan för HFD var huruvida syntetiska optioner skattemässigt ska behandlas som värdepapper när de är villkorade med återköpsrätt till marknadsvärde vid anställningens upphörande.

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

HFD inleder med att konstatera att det av HFD 2016 ref. 68 framgår att syntetiska optioner förvärvade på grund av tjänst kan behandlas som värdepapper om de är fritt överlåtbara och inte kräver fortsatt anställning.

HFD bedömer att det saknas anledning att vid i fallet aktuella omständigheter göra skillnad mellan köpoptioner och syntetiska optioner, därmed ska motsvarande bedömning ske i aktuellt mål som avseende köpoptionerna i HFD 2021 ref. 67. Detta eftersom det föreligger rätt till marknadsmässig ersättning vid återköp och optionerna inte förfaller om återköp inte sker, vilka är villkor som uppställts i HFD 2021 ref. 67. De syntetiska optionerna ska därmed skattemässigt behandlas som värdepapper.

Skatteverkets inställning inför domen var att de aktuella förfoganderättsinskränkningarna (förköps- och återköpsklausuler) medförde att de syntetiska optionerna inte skulle kvalificera som värdepapper.

Skatteverkets och underinstansernas ställningstaganden hade medfört en väsentligt högre beskattning vid inlösen av optionerna. HFD:s dom medför att det finns större utrymme att kunna beskatta även syntetiska optioner i inkomstslaget kapital och därmed till en lägre skatt.

Optioner är ett populärt incitament för att värva och behålla nyckelpersoner. Det finns flera olika typer av optioner, exempelvis kvalificerade personaloptioner, personaloptioner som inte utgör värdepapper och köp- respektive teckningsoptioner som kan klassificeras som värdepapper. Beskattningen av de olika typerna av optioner skiljer sig mycket. Vi på Mazars är gärna behjälpliga med att ta fram ett optionsprogram som passar just er.

Kontakta någon av våra skattejurister så hjälper vi till att reda ut vilka regler som gäller för just era optioner.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *