Beslut om uttagsbeskattning där bolagets kostnader översteg försäljningsvärdet upphävs

Bolaget hade kostnader som uppgick till 45 mkr för uppförandet av de sålda byggnaderna, men överlät byggnaderna för 17 mkr. Enligt Skatteverket såldes byggnaderna till underpris eftersom ersättningen understeg de nerlagda kostnaderna. Beslutet upphävdes i en av kammarrätten nyligen avgjord dom.

Bolagets indirekta ägare var syskon med varandra och överlåtelsen av byggnaderna skedde till deras föräldrar. Enligt Skatteverket var tillämpning av en kostnadsbaserad beräkningsmetod nödvändig i det aktuella fallet då det saknades en fungerande marknad. Genom avsaknad av en fungerande marknad ansåg Skatteverket att det således inte var möjligt att jämföra försäljningspriset mot ett jämförbart marknadsmässigt värde. Skatteverket hävdade att det måste vara bolagets kostnader som ska utgöra det skattemässiga underlaget och genom att överlåtelsen skett till underpris har bolagsägarna erhållit en inte obetydlig förmån. Skatteverket ansåg även att en liknande avtalskonstruktion som syskonen ingått med föräldrarna vid avyttringen inte skulle ha uppkommit om överlåtelsen gjorts mellan oberoende parter.

Kammarrätten fastslog att den metod som Skatteverket tillämpat var olämplig i fallet. I skälen för avgörandet angav kammarrätten att det finns en välutvecklad marknad för privatbostäder, vilket gör att det i det aktuella fallet var olämpligt av Skatteverket att endast tillämpa en kostnadsbaserad beräkningsmetod. Vidare konstaterade kammarrätten att samtliga värderingsutlåtanden som åberopats i fallet påvisade ett värde som understeg bolagets nedlagda kostnader. Kammarrättens sammantagna bedömning blev mot bakgrund till detta att utredningen inte gav tillräckligt stöd för att ersättningen skulle ha understigit byggnadernas marknadsvärde. Genom domen upphävdes Skatteverkets och förvaltningsrättens beslut om uttagsbeskattning. Vidare undanröjdes tidigare påfört skattetillägg.

Domen är mycket intressant och kammarrätten lyfter många viktiga principfrågor, bland annat att en värdering gjord på ett professionellt sätt är en väsentlig del för avgörandet. Köp av egendom från ett eget eller närståendes bolag skall som grundprincip alltid ske till marknadspris. I ett fall som detta där köpet av egendom skall ske till ett pris som understiger bolagets kostnader är det som grundprincip också marknadspriset som skall användas. Att en eller flera professionella värderingar skall göras kan inte nog understrykas.  Det skall poängteras att detta avgörande är ett avgörande i detta enskilda fall varför det inte går att utläsa ett generellt svar på frågan, utan en analys måste göras i varje enskilt ärende.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *