HFD har tagit ställning – uttaxeringar av bidrag i samfällighetsföreningar är inte momspliktiga 

Den 20 februari 2024 gav Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) besked gällande momsplikt för samfällighetsföreningar och ekonomiska föreningar. HFD har beslutat att bidrag som uttaxeras av medlemmarna i en samfällighetsförening för utförandet och driften av föreningens gemensamhetsanläggning inte avser en transaktion som är föremål för mervärdesskatt. Dessutom har HFD ändrat Skatterättsnämndens (SRN) förhandsbesked avseende ekonomiska föreningar och givit besked om att obligatoriska medlemsinsatser inte utgör transaktioner som är föremål för mervärdesskatt.

Före februari 2022 ansågs samfällighetsföreningar som utgångspunkt inte vara skyldiga att vara momsregistrerade när de uttaxerade bidrag till de fastighetsägande medlemmarna. En vändpunkt var dock när ett ställningstagande från Skatteverket utfärdades i februari 2022. Ställningstagandets innebörd är att en samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning, mot att medlemmarna betalar sin andel av kostnaderna för anläggningen, ska anses tillhandahålla varor och tjänster mot ersättning från medlemmarna. Skatteverket menade därmed att en samfällighetsförening omsätter varor och tjänster i egenskap av en beskattningsbar person och att mervärdesskatt ska tas ut på ersättningen från medlemmarna.

HFD har i tidigare avgöranden bedömt att en samfällighetsförening som utför en uppgift som endast tillgodoser deltagande fastigheters behov inte kan anses omsätta en vara eller tjänst i mervärdeshänseende. Skatteverket menar dock att rättsläget som fastställts genom HFD:s tidigare avgöranden inte längre kan upprätthållas med hänsyn till rättsutvecklingen hos EU-domstolen. Skatteverket hänvisar exempelvis till rättsfallet C-449/19 WEG Tevesstraße och den praxis som det hänvisas till i denna dom.

SRN meddelade fyra förhandsbesked avseende momsplikt för samfällighetsföreningar, som därefter överklagades till HFD. Förhandsbeskeden beskriver om en samfällighetsförening ska anses bedriva ekonomisk verksamhet i egenskap av en beskattningsbar person och om uttaxerade bidrag för drift av gemensamhetsanläggningarna – samt avsättningar till underhålls- och förnyelsefond – ska anses utgöra ersättning för leverans av varor och tillhandahållande av tjänster i ett mervärdesskattehänseende. SRN:s slutsats var att samfällighetsföreningen som ansökte om förhandsbesked fick anses bedriva ekonomisk verksamhet i egenskap av beskattningsbar person och tillhandahöll momspliktiga tjänster till sina medlemmar. När förhandsbeskedet sedan överklagades till HFD anförde Skatteverket att SRN:s förhandsbesked borde fastställas.

HFD har nu meddelat dom i de överklagade förhandsbeskeden (mål nr 1536-23, 2868-23, 1537-23, 4686-23) och fastställer att sådana uttaxeringar som det är fråga om i målet inte grundar sig på – och inte har någon koppling till – att anläggningarna utnyttjas av någon enskild medlem. HFD anser att uttaxeringarna baseras på att samfällighetsföreningens medlemmar ska uppfylla sin gemensamma skyldighet att bidra till finansieringen av gemensamhetsanläggningarna. De bidrag som uttaxeras anses därför inte utgöra ersättning för leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster från föreningen till medlemmarna. Varken rättsfallet WEG Tevesstraße eller den praxis i övrigt som har utvecklats av EU-domstolen ansågs utgöra skäl till att frångå HFD:s tidigare avgöranden.

SRN har även utfärdat förhandsbesked gällande medlemsinsatser i ekonomiska föreningar och huruvida de utgör en transaktion som är föremål för mervärdesskatt. SRN fann att ett tillhandahållande av kommunikationsnät för bredband mot ersättning i form av medlemsinsats utgör en omsättning i mervärdesskattehänseende. Skatteverket yrkade sedan i HFD att SRN:s förhandsbesked skulle fastställas.

HFD ger även här (mål nr 2819-236, 1006-23) Skatteverket bakläxa och förtydligar att en medlemsinsats inte är en transaktion som är föremål för mervärdesskatt. HFD beaktade att EU-domstolen i rättsfallet C-442/01, KapHag har uttalat att det inte innebär att en bolagsman erhåller en tjänst när en ny bolagsman tillåts att inträda i ett bolag – i vilket bolagsmännen är obegränsat ansvariga för bolagets skulder – i utbyte mot en insats. Eftersom det framgår av EU-domstolens avgörande i KapHag att en insats i en associationsform, som närmast motsvarar ett handelsbolag i Sverige, inte är ersättning för tillhandahållande av en tjänst. HFD såg ingen anledning till att ha ett annat synsätt när det gäller ekonomiska föreningar. 

Domarna från HFD innebär att vi nu är tillbaka till rättsläget såsom det såg ut före Skatteverkets ställningstagande den 15 februari 2022. Det innebär att samfälligheter som endast tillgodoser de deltagande fastigheternas behov genom att uttaxera bidrag enligt fastställda andelstal, inte tillhandahåller en momspliktig tjänst. Detsamma gäller för medlemsinsatser för att t.ex. finansiera fibernät i en ekonomisk förening.

Skatteverkets extensiva tolkning av rättsfallet C-449/19 WEG Tevesstraße har fått långgående konsekvenser där många samfällighetsföreningar har uppmanats att momsregistrerat sig. För vissa föreningar har det varit till fördel då de har kunnat dra av ingående moms på investeringar eftersom de bedrivit momspliktig verksamhet. För de allra flesta föreningar har det emellertid inneburit mycket administration och ökade kostnader för både föreningen och medlemmarna. Domarna från HFD är därför mycket välkomna.

Vad det avser tidigare redovisad moms i samfälligheter som momsregistrerat sig och som har haft fördel av Skatteverkets tolkning, är vår bedömning att Skatteverket inte på eget initiativ kan ändra detta. Framgent gäller att många samfällighetsföreningar som endast uttaxerar bidrag till sina medlemmar, och som inte tillhandahåller momspliktiga tjänster enligt avtal, nu kan avregistrera sig för moms.

Har du frågor kring hur detta påverkar momshanteringen historiskt eller framgent för er samfällighetsförening eller ekonomiska förening, är du välkommen att kontakta oss. 

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *