Mazars kritiskt till förslaget om ändrade regler för jämkning av investeringsmoms

I januari presenterade Finansdepartementet sitt förslag till ändrade regler för justering av momsavdrag vid överlåtelse av fastighet, vilket är en följd av att de svenska jämkningsreglerna har ansetts strida mot EU-rätten. De ändrade jämkningsreglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 och promemorian har varit ute på remiss under våren.

Genom ett remissyttrande som lämnades den 27 april 2023 har Mazars Skatt framfört kritik mot vissa brister som identifierats i promemorian, däribland de skatteneutralitets- och förutsebarhetsproblem som riskerar att uppstå vid fastighetsöverlåtelser och när hyresgäster lämnar förhyrda lokaler. Därtill anser vi att förslaget går utöver vad som är rimligt för att uppnå sitt ändamål.

Mazars Skatt förordar att regeringen bör utreda ett annat alternativ, men i väntan på det föreslår vi anpassningar av detta alternativ för att så långt som möjligt mildra de ekonomiska konsekvenserna för företagen och säkerställa att inte de nya reglerna också bedömas strida mot EU-rätten.

Nedan finner du hela remissyttrandet. Vill du även ta del av promemorian kan du läsa vidare här.

Vi fortsätter självfallet att bevaka frågan och hoppas att regeringen tar till sig av de inkomna synpunkterna. Undrar du vad dessa förändringar skulle innebära för din verksamhet i praktiken? Hör i så fall gärna av dig till Mazars Skatts momsgrupp för diskussion.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *