Momsreglerna för gåvor till hjälporganisationer och begagnade varor ska ses över

Regeringen har beslutat att ge en utredare i uppdrag att se över de befintliga momsreglerna för gåvor och försäljning av begagnade varor. Syftet med utredningen är att undersöka om reglerna kan förenklas för företag som säljer begagnade varor och för företag som vill skänka varor till välgörenhet.

Regeringen anser att begagnade varor är en viktig del för att ställa om till ett hållbart samhälle och att det därför är angeläget att uppmuntra individer och företag till att återanvända varor.

Regeringen konstaterar att den nuvarande utformningen av momsreglerna kan upplevas som krångliga för företag som säljer begagnade varor. Detta har även ansetts vara fallet för företag som vill skänka varor till hjälporganisationer, eftersom det kan vara svårt för dessa företag att förutse om moms ska redovisas.

Med anledning av detta har regeringen initierat en utredning om hur reglerna kan bli enklare och mer förutsebara. Utredningen ska undersöka om den administrativa bördan kan minska för företag, med syfte att förenkla försäljning av begagnade varor som är lämpade för återanvändning. Dessutom har utredaren fått i uppdrag att överväga om regelverket om uttagsbeskattning kan utformas så att momskonsekvenserna blir mer förutsebara vid gåvor av varor till hjälporganisationer. Det beror på att uttagsbeskattning idag kan aktualiseras för företag som har dragit av ingående moms på inköp av varor och därefter skänker varor till exempelvis hjälporganisationer. Förhoppningen är att en minskad administrativ börda ska leda till att produkter används på ett mer effektivt och hållbart sätt.

Utredningens slutsatser ska redovisas senast den 31 mars 2025.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *