Värdeöverföring från fåmansföretag är inte att likställa med överlåten rätt till utdelning

Skatterättsnämnden har lämnat ett förhandsbesked den 20 september 2022, 39-22/D, som fastställde att värdeöverföringar beslutade av ett fåmansföretag inte har ansetts kunna jämställas med att aktieägaren överlåtit rätten till utdelning.

Omständigheterna i förhandsbeskedet gällde A som är ägare till fåmansbolaget X AB, som är ett kupongbolag och som i sin tur är delägare i Y AB. Vidare äger Y AB samtliga aktier i Z AB i vilket A är anställd. Det innebär att A:s aktier i X AB är kvalificerade. A har tidigare gett gåvor till olika välgörande ändamål bland annat genom att ge bort sin rätt till framtida utdelning i sitt fåmansföretag. Med anledning av att A upplever förfarandet krångligt har fråga ställts till Skatterättsnämnden huruvida det är möjligt för A att istället göra värdeöverföringar till välgörande ändamål från sitt fåmansföretag i enlighet med 17 kap. 5 § aktiebolagslagen. Vidare undrar A om han kan komma att beskattas för denna värdeöverföring samt hur beskattning i så fall ska ske.

Det finns regler som tillåter en aktieägare till ett fåmansföretag att ge gåvor till olika välgörande ändamål skattefritt genom att aktieägaren ger bort sin rätt till framtida utdelningar, se 4 kap. 38 § aktiebolagslagen samt RÅ 2006 ref 45 respektive RÅ 2009 ref. 68. Ett krav vid ett sådant förfarande är att speciella utdelningskuponger ges ut som visar utdelningens storlek och mottagare. Det krävs att det upprättas en utdelningskupong till varje gåvomottagare. På så sätt kan en aktieägare avskilja hela eller delar av utdelningen från sitt fåmansföretag till välgörande ändamål utan att själv bli beskattad för utdelningen.

I här aktuellt fall konstaterar Skatterättsnämnden att den huvudsakliga frågan är om den värdeöverföring enligt 17 kap. 5 § aktiebolagslagen som kan komma att beslutas enligt stämmobeslut i A:s bolag kommer medföra att A ska beskattas.

Den skatterättsliga utgångspunkten för beskattningen av utdelning finns i 42 kap. inkomstskattelagen. I 1 § framgår att utdelning på grund av innehav av tillgångar ska tas upp som intäkt, om inget annat anges i detta kapitel eller i 8 kap. Vidare ska utdelningen tas upp av den som har rätt till utdelningen när den kan disponeras, 12 §.

Högsta förvaltningsdomstolen har i tidigare praxis konstaterat beträffande 12 § att utdelning ska tas upp till beskattning av den som har rätt till utdelningen när den kan disponeras och att en aktieägare inte kan beskattas med stöd av denna bestämmelse, eller med stöd av skatteflyktslagen, när det vid tidpunkt då utdelningen kan disponeras står klart att aktieägaren gett bort sin rätt till utdelning.

De utdelningskuponger som finns till aktiebreven i A:s bolag kommer fortsatt att innehavs av A och den tidigare praxis som finns om skattskyldighet för utdelning enligt 12 § ger enligt Skatterättsnämnden därför ingen ledning.

Istället gör Skatterättsnämnden bedömningen att förhållandena i här aktuellt fall motsvarar närmast omständigheterna i RÅ 2007 not. 161 med en ej affärsmässig förmögenhetsöverföring från ett fåmansföretag till någon utomstående. Vidare framhåller Skatterättsnämnden att på samma sätt som vid en förmögenhetsöverföring som inte är affärsmässigt motiverad från ett aktiebolag till ett annat, anses detta innebära ett sådant förfogande över det överförda värdet att det ska behandlas som utdelning hos aktieägarna i det överlåtande bolaget, det vill säga i detta fallet hos A.

Konsekvensen för A är att den beslutade värdeöverföringen ska beskattas enligt de så kallade 3:12-reglerna, vilket kan medföra en marginalbeskattning upp till 52 procent. Skatteflyktslagen anses inte tillämplig på förfarandet.

Förhandsbeskedet har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.

Skatterättsnämnden tydliggör med förhandsbeskedet att det inte går att likställa en värdeöverföring enligt 17 kap. 5 § aktiebolagslagen med att efterskänka rätten till utdelning till välgörande ändamål som är fastställd i den tidigare praxis som finns. A:s resonemang kring att den aktuella värdeöverföringen var att jämställas med den möjlighet som finns att ge ut utdelningskuponger och avstå utdelning skattefritt, delades alltså inte av Skatterättsnämnden.

Det återstår att se om Högsta förvaltningsdomstolen håller med Skatterättsnämnden och fastställer förhandsbeskedet.

Vill du veta mer om hur du som ägare av fåmansföretag kan ge bidrag till välgörande ändamål genom att efterskänka utdelningsrätten i ditt företag är du välkommen att kontakta oss på Mazars.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *