Skattenyheter i vårpropositionen för 2024

Den 15 april presenterade regeringen 2024 års ekonomiska vårproposition. Mot bakgrund av en fallande inflation och en stigande arbetslöshet framgår i propositionen åtgärder med syfte att ta oss igenom den rådande lågkonjunkturen, värna om välfärden samt främja trygghet och ekonomisk tillväxt i Sverige. I den här artikeln redogörs översiktligt för de riktlinjer som anges i vårpropositionen som berör det skatterättsliga området.

Propositionen innehåller inga direkta förslag till ändringar och/eller införande av nya skatteregler. Däremot presenteras särskilda riktlinjer och ett antal hållpunkter som ska vara vägledande för kommande åtgärder på skatteområdet. Skattepolitiken har en stor påverkan på den ekonomiska politiken och ska därför utformas på ett sätt som bidrar till att nå dess övergripande mål. Sett till rådande svårigheter i ekonomin framförs det i vårpropositionen att skattepolitiken ska identifiera och genomföra de förändringar som på bästa sätt kan bidra till att produktivitet, och därmed tillväxt, ökar.

Förbättra villkor för företagande, entreprenörskap och investeringar i Sverige

Regeringen anför att villkoren för företagande, entreprenörskap och investeringar i Sverige ska förbättras i syfte att främja utveckling. Skattereglerna ska utformas på ett sätt som motiverar befintliga företag att expandera, nya företag att bildas och utländska företag att etablera sig i Sverige. Detta förutsätter goda villkor för lokalisering och investeringar i Sverige samt ett uppdaterat nät av skatteavtal som bidrar till att svenska företag på fördelaktiga villkor kan konkurrera utomlands.

Höja omsättningsgränsen för mervärdesskatt

Regeringen avser att föreslå en höjd omsättningsgräns för mervärdesskatt fr.o.m. 1 januari 2025 i syfte att förbättra villkoren för de minsta företagen och andra aktörer med liten verksamhet. 

Sänka skatten på arbetsinkomst

Sänkta skattekilar på arbete menar regeringen kan bidra till ökad långsiktig tillväxt. Redan i budgetpropositionen för 2024 framfördes förslag om sänkt skatt på arbete för de med låga och medelhöga inkomster och pensioner. Förutsatt att det finns finansiellt utrymme avser regeringen att lägga fram ytterligare förslag för att sänka skatten på arbete. Förhoppningsvis kan detta öka drivkrafterna till arbete och utbildning.

Främja forskning och utveckling

I budgeten för innevarande år har regeringen satsat på att säkra tillgången till rätt kompetens och främja ökad konkurrenskraft. Framgent ska skattereglerna utformas för att öka Sveriges möjligheter att konkurrera om internationell nyckelkompetens samt främja forskning och utveckling. Ett viktigt steg i detta är att utöka skattelättnader för experter samt se över det s.k. FoU-avdraget och expertskattereglerna.

Införa skatter som ekonomiskt styrmedel

Regeringen öppnar upp för användandet av ekonomiska styrmedel, förslagsvis skatter, för att bidra till att negativa aspekter för exempelvis miljö, klimat och folkhälsa fångas upp i prisbildningen på olika marknader. Följden av ett sådant upplägg blir att den som orsakar samhällsekonomiska kostnader i större omfattning ska betala för dessa.

Minska möjligheterna till skattekrediter

Nuvarande skattesystem erbjuder möjligheter att bilda skattekrediter genom att skjuta upp beskattningen; exempelvis vid försäljning av privatbostad eller anstånd med betalning av skatt. Regeringen anser att beskattning i möjligaste mån bör ske i nära anslutning till inkomstens förvärvande i syfte att säkerställa skatteintäkter, varför det befintliga skattesystemet som möjliggör skattekrediter bör ses över. Det anförs emellertid att eventuella förändringar i det befintliga systemet kräver noggranna överväganden och justeringar i andra skatter för att undvika orimliga effekter.

Inga förslag till ändringar i skatte- och avgiftsreglerna

Inga förslag till ändringar i skatte- eller avgiftsreglerna har lämnats efter budgetpropositionen för 2024.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *