Remitterade skatteförslag inför höstbudgeten

Inför den kommande budgetpropositionen för 2025 har Finansdepartementet remitterat flera förslag till skatteförändringar. Beslutet om vilka förslag som faktiskt kommer att presenteras i höstbudgeten beror på bland annat det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehovet, samt de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med höstbudgeten.

Några av de intressanta förslagen är bland annat:

  • Sänkt ersättningsnivå för expertskatt
  • Sänkt skatt på arbetsinkomster och pension
  • Höjd beloppsgräns för avgiftsfri ersättning till idrottsutövare
  • Utvidgat växa-stöd

Sänkt ersättningsnivå för expertskatt

En av de föreslagna åtgärderna är att sänka ersättningsnivån för expertskatt i den så kallade beloppsregeln från två prisbasbelopp till ett och ett halvt prisbasbelopp. Beloppsregeln innebär i korthet att utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner kan ges viss skattelättnad i Sverige förutsatt bl.a. att deras lön överstiger nämnda nivå.

Syftet med sänkningen av ersättningsnivån i beloppsregeln är att underlätta för svenska företag att rekrytera utländska experter och därigenom stärka Sveriges internationella konkurrenskraft.

Skattesänkning på arbetsinkomster och pension

Det ordinarie jobbskatteavdraget föreslås förstärkas vilket huvudsakligen kommer gynna heltidsanställda med låga och medelhöga inkomster. Den genomsnittliga skattesänkningen förväntas bli knappt 1 900 kronor per år.

Utöver jobbskatteavdraget föreslås dessutom att det förhöjda grundavdraget för personer över 66 år ska förstärkas vilket förväntas minska skatten med ungefär 1 100 kronor per person och år för de berörda.

Syftet med skattereduktionerna för arbetsinkomster och pensionärer är att främja sysselsättning och tillväxt samt att förbättra de ekonomiska villkoren för både arbetstagare och pensionärer. Genom att förstärka det ordinarie jobbskatteavdraget och det förhöjda grundavdraget kan incitamenten ökas för arbete och ge ekonomiskt stöd till både personer med låga och medelhöga inkomster och pensionärer.

Höjd beloppsgräns för avgiftsfri ersättning till idrottsutövare

Enligt socialavgiftslagen (2000:980) är ersättningar till idrottsutövare från ideella föreningar avgiftsfria om de inte överstiger ett halvt prisbasbelopp per år. I promemorian föreslås nu att beloppsgränsen för den avgiftsfria ersättningen höjs från ett halvt prisbasbelopp till ett prisbasbelopp.

Syftet bakom förslaget är huvudsakligen att underlätta för ideella idrottsföreningar att betala ersättningar till idrottsutövare och minska den administrativa bördan.

Utvidgat växa-stöd

Sedan den 1 januari 2017 har enmansföretag kunnat få nedsättning av arbetsgivaravgifter när en första person anställs i företaget, även kallat växa-stöd, enligt lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag.

I promemorian föreslås att nedsättningen utvidgas till att omfatta upp till två anställda, samtidigt som beloppsgränsen för ersättningen som omfattas av nedsättningen höjs från 25 000 kronor till 35 000 kronor per månad. Enskilda näringsidkares möjlighet att ta del av nedsättningen föreslås att slopas.

Syftet med det utvidgat växa-stöd är att underlätta för mindre företag att anställa ytterligare en person. Genom att höja beloppsgränsen för vilken ersättning som omfattas av nedsättningen av arbetsgivaravgifterna blir växa-stödet mer attraktivt för företag som vill anställa personer med löner som överstiger 25 000 kronor per månad.

Slutliga beslut och ikraftträdande

Samtliga bestämmelser ska enligt de remitterade förslagen träda i kraft den 1 januari 2025.

Vid eventuella frågor om dessa potentiella förändringar, är du välkommen att kontakta oss på Mazars.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *