EU-domstolen underkänner de tidigare svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna

Högsta förvaltningsdomstolen begärde i juni 2019 förhandsavgörande från EU-domstolen om huruvida de svenska begränsningarna av ränteavdrag stred mot EU-rättens etableringsfrihet. Den 20 januari 2021 kom avgörandet.

Målet gäller ett svenskt aktiebolag som nekats avdrag för ränta på ett lån till ett franskt koncernbolag. Det franska bolaget i fråga är koncernens internbank. Skatteverket vägrade det svenska bolaget avdrag för ränteutgifterna till det franska koncernbolaget.

Förvaltningsrätten i Stockholm instämde i Skatteverkets bedömning att avdragen skulle vägras och att detta i sig inte kunde anses strida mot EU-rätten. Däremot konstaterade förvaltningsrätten att om båda företagen hade varit svenska så hade inte de regler som förhindrade ränteavdraget varit tillämpliga. Detta beror på att företagen i ett sådant fall haft möjligheten till resultatutjämning genom reglerna om koncernbidrag. Förvaltningsrätten ansåg att förhållandet i och för sig medförde en inskränkning i etableringsfriheten, men fann dock att en sådan inskränkning kunde rättfärdigas.

Det svenska bolaget överklagade till Kammarrätten, som avslog överklagandet. Liksom förvaltningsrätten ansåg kammarrätten att inskränkningen i etableringsfriheten kunde rättfärdigas.

Kammarrättens dom överklagades av det svenska bolaget till Högsta förvaltningsdomstolen som meddelade prövningstillstånd gällande frågan om tillämpningen av de svenska reglerna strider mot EU-rätten.

Idag meddelade EU-domstolen dom i mål C-484/19 att artikel 49 i EUF-fördraget ska tolkas på det sättet att den utgör hinder för den svenska nationella lagstiftningen i fråga. De svenska ränteavdragsbegränsningarna har alltså i målet ansetts strida mot EU-rätten.

HFD har inte dömt i målet än, men väntas följa EU-domstolens praxis.

Till följd av domen kan det finnas skäl för drabbade företag, som på samma skäl som i målet nekats avdrag för sina ränteutgifter, att överklaga tidigare beslut från Skatteverket.

Vi kommer att närmare kommentera rättsfallet i ett framtida nyhetsbrev. 

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *