Undanröjda förhandsbesked gällande bolag med stiftelser som majoritetsägare

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nyligen undanröjt två överklagade förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Frågan som aktualiserades i båda förhandsbeskeden var om bolagen skulle anses utgöra fåmansföretag.

En skattskyldig kan begära ett förhandsbesked av Skatterättsnämnden för att i förhand få besked om de skatterättsliga konsekvenserna av en transaktion, om det är av vikt för den skattskyldige eller för en enhetlig lagtolkning och rättstillämpning. Frågan som ställs till Skatterättsnämnden ska vara av rättslig karaktär, innebärande att den inte får gälla värdering eller bevisning. Nedan följer en beskrivning, med utgångspunkt i de två överklagade förhandsbeskeden, gällande frågan om bolagen utgjorde s.k. fåmansföretag.

Vad är ett fåmansföretag?

Ett fåmansföretag föreligger om fyra eller färre fysiska personer, direkt eller indirekt, tillsammans kontrollerar mer än 50 % av rösterna i bolaget. För en person som både är ägare och verksam i betydande omfattning i ett bolag är frågan om bolaget är ett fåmansföretag av stort intresse. Fåmansföretagsreglerna är utformade för att förhindra att arbetsinkomster tas ut som lägre beskattade kapitalinkomster i form av utdelning eller kapitalvinst. För kvalificerade andelar i fåmansföretag gäller att utdelning och kapitalvinst som ryms inom ett särskilt beräknat gränsbelopp beskattas i inkomstslaget kapital med 20 %. Utdelning och kapitalvinst därutöver beskattas helt eller delvis i inkomstslaget tjänst (progressiv skatt upp till drygt 50 %). Utdelning och kapitalvinst på onoterade aktier i ett bolag som inte utgör ett fåmansföretag beskattas för fysiska personer i sin helhet i inkomstslaget kapital med en skattesats om 25 %.  

Fall 1

I det första fallet var en person (person X) verksam i betydande omfattning i ett dotterbolag samt indirekt ägare till en mindre post i moderbolaget. Personen erbjöds möjlighet att förvärva aktier i moderbolaget till marknadspris. I samband med detta begärde personen ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden där frågan ställdes om moderbolaget var att anse som ett fåmansföretag. Omständigheterna var sådana att 52,3 % av rösterna i moderbolaget kontrollerades av en svensk stiftelse (ej familjestiftelse). Dessa aktier hade tidigare ägts av person Y som grundat bolaget. Resterande del av aktierna kontrollerades av person Y och andra personer som även de var verksamma i betydande omfattning i dotterbolaget.

Skatteverket ansåg att person Y, trots att stiftelsen ej har några ägare, fortfarande kontrollerade mer än 50 % av rösterna i bolaget rent skatterättsligt. Person X var av motsatt uppfattning och menade att bolaget inte är ett fåmansföretag eftersom stiftelsen kontrollerar mer än 50 % av rösterna i moderbolaget. Skatterättsnämnden ansåg att det inte rörde sig om ett fåmansföretag eftersom stiftelsen inte har någon ägare och därmed är fristående från person Y.

HFD ansåg att frågan, om det rör sig om ett fåmansföretag eller inte, kräver omfattande utredning och bevisning. Detta är inget som Skatterättsnämnden inom ramen för ett förhandsavgörande bör avgöra. Förhandsbeskedet undanröjdes därmed och ansökningen avvisades.

Fall 2

Liknande omständigheter förelåg i det andra rättsfallet. Moderbolaget i en koncern ägs sedan 2019 till mer än 50 % av två stiftelser, bildade enligt liechtensteinsk rätt, i vilka respektive grundares familjer sitter med i styrelserna. En person som var verksam i betydande omfattning i koncernen erbjöds att, genom ett incitamentsprogram, förvärva aktier i bolaget. Personen ville då veta om bolaget var att anse som ett fåmansföretag. Skatterättsnämnden ansåg i förhandsbeskedet att bolaget inte var ett fåmansföretag med motiveringen att mer än 50 % av bolagets röster ägdes av stiftelserna.

HFD ansåg att alla omständigheter i fallet inte var klargjorda på ett tillfredställande sätt. Därmed undanröjde HFD förhandsbeskedet även i detta fall.

Av de båda rättsfallen kan vi utläsa att vid stiftelsers ägande av bolag, i fråga om det kan utgöra ett fåmansföretag, krävs en mycket omfattande redogörelse för alla relevanta omständigheter för att frågan ska kunna prövas i ett förhandsbesked. Detta ställer höga krav på utformningen av en ansökan om förhandsbesked.

Kontakta oss på Mazars så hjälper vi dig med dina frågor kring fåmansföretag och möjligheten till smidiga samt enkla skatterättsliga processer.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *