Förslag om ändrade underskottsregler 

I budgetpropositionen för 2024 framhöll regeringen behovet av förenklingar av reglerna kring underskott vid ägarförändring inom bolagsbeskattningen. Med anledning av det publicerade regeringen den 22 januari tre olika skatteförslag inför höstbudgeten 2024.

Regeringen publicerade den 22 januari 2024 tre olika skatteförslag inför höstbudgeten. Ett av förslagen innebär förändrade underskottsregler och regeringens syfte är att nuvarande regler ska förenklas. 

Förslaget innebär i stora drag att: 

  • Beloppsspärren höjs till 300 % av utgiften för förvärvet från dagens 200 %. 
  • En undantagsregel föreslås när en fysisk person eller vissa andra subjekt går från ett indirekt till ett direkt ägande i ett underskottsföretag. 
  • Förenklad ”flockregel”, d.v.s. när en grupp fysiska personer, sinsemellan oberoende, förvärvar en angiven andel i ett underskottsföretag. 
  • Kapitaltillskott – en tidigare oavsiktlig inskränkning justeras.  

Höjning av beloppsspärren  

Beloppsspärren som inträder vid vissa ägarförändringar i underskottsbolag innebär en avdragsbegränsning för bolagets inrullade underskott. Avdragsbegränsningen medför att underskott från tidigare år endast medges för belopp som motsvarar 200 % av utgiften för att förvärva ett underskottsföretag. Utgiften ska i vissa fall minskas med tidigare lämnade kapitaltillskott till underskottsföretaget eller den koncern underskottsföretaget ingår. Del av underskott som överstiger beloppsgränsen går förlorat för alltid.

En av de nu föreslagna åtgärderna är att öka beloppsspärren vid ägarförändringar till 300 % av utgiften för att förvärva underskottsföretaget. Detta innebär att en större andel av underskottet från tidigare år kan nyttjas.

Ny undantagsregel som undantar beloppsspärren när en fysisk person eller vissa andra subjekt får direkt bestämmande inflytande över ett underskottsföretag 

Dessutom föreslås en undantagsregel som undantar beloppsspärren när en fysisk person eller vissa andra subjekt får direkt bestämmande inflytande över ett underskottsföretag, förutsatt att personen redan hade sådant inflytande genom indirekt ägande före ägarförändringen. 

Förenklingar av den s.k. flockregeln 

Promemorian presenterar även förslag för att förenkla regelverket när en grupp, sinsemellan oberoende, fysiska personer förvärvar en specifik andel av rösterna i ett underskottsföretag (flockregeln). Bestämmelsen föreslås även utvidgas för att inkludera indirekta förvärv. Enligt gällande lydelse inträder en beloppsspärr när flera fysiska personer, inom en femårsperiod, förvärvat minst 5 % vardera av röstetalet samt gemensamt förvärvat mer än 50 % av totala röstetalet.

Promemorians förslag innebär att denna femårsperiod sänks till en treårsperiod och att gränsen för vilka förvärv som räknas med höjs från 5 % till minst 20 %. Genom dessa förändringar anser regeringen att reglerna blir mer ändamålsenliga och enklare att tillämpa.

Kapitaltillskott 

Vad gäller förslaget angående kapitaltillskott ska det initialt nämnas att vid beräkningen av kostnaden för ett förvärv ska dessa kostnader minskas med vissa kapitaltillskott. Undantag finns dock från reglerna. Om kapitaltillskottet har använts för att förvärva en tillgång med ”verkligt och särskilt värde” behöver inte hela tillskottet räknas av från utgiften. Enligt nuvarande regler gäller detta endast när kapitaltillskottet direkt överförs till underskottsföretaget men regeringens förslag innebär att möjlighet ska finnas att kunna beakta även kapitaltillskott som givits mellan företag i samma koncern. 

Slutliga beslut och ikraftträdande 

De föreslagna förändringarna planeras att träda i kraft den 1 januari 2025.

Vid eventuella frågor om hur dessa förändringar kan påverka din eller ditt bolags skattesituation är du välkommen att kontakta oss på Mazars.  

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *