Skattenyheter i budgetpropositionen för 2022

Igår, 20 september, lämnade regeringen budgetpropositionen för 2022 till riksdagen.  Regeringen lägger tyngden i propositionen på en snabbare klimatomställning, att fler ska komma i arbete och att välfärden ska stärkas. Många av de nu aviserade förslagen har tidigare presenterats i olika pressmeddelanden, men nu kommer alltså förslagen i sin helhet. På skatteområdet föreslås bland annat förenklade skatteregler vid tillfälligt arbete, förändring vid beskattning av personaloptioner och förlängd anståndstid vid tillfälligt anstånd.

Inkomst av tjänst

Förenklade skatteregler vid tillfälligt arbete

De nya reglerna avser att förenkla för personal som har tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort, genom att utöka möjligheten att kunna erhålla viss skattefri ersättning. Dels ska de som tillfälligt arbetar hos en statlig myndighet, region, kommun eller kommunalförbund för att delta i en insats vid en specifik händelse i form av olycka, kris, krig eller liknande situation i Sverige, anses ha sitt tjänsteställe i bostaden och därmed kunna få skattefri ersättning för merkostnader upp till ett visst schablonbelopp. Dels ska personal som blir inhyrda för en tillfällig anställning eller uppdrag på annan ort under högst en månad och där avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är längre än 50 kilometer också kunna få viss skattefri ersättning för merkostnader.

Förenklingarna innebär att kostnadsersättningar som inte överstiger schablonbeloppet kommer att undantas från beskattning hos arbetstagare och från skatteavdrag och arbetsgivaravgifter hos arbetsgivaren.

Ändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

Skattelättnad för cykelförmån

I syfte att öka pendling med cykel till och från arbetet föreslår regeringen att en skattelättnad införs i de fall en arbetsgivare tillhandahåller sina anställda cykel för privat burk. En förmån av cykel bör inte tas upp till beskattning till den del värdet av förmånen uppgår till högt 3 000 kr per beskattningsår.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

Förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster

1 januari 2021 infördes en skattereduktion för förvärvsinkomster om upp till 1 500 kr per person och år. Skattereduktionen är en generell skattesänkning som gäller för bl.a. löneinkomster, pension, sjukpenning och a-kassa. Skattereduktionen föreslås nu förstärkas med ytterligare 1 320 kr från 1 januari 2022, dvs. en total skattereduktion ges på 2 820 kr.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Vid beräkning av värdet av bilförmån sätts i dag nybilspriset för en miljöbil ner till en nivå som motsvarar nybilspriset för närmast jämförbara bil utan miljöteknik. I många fall saknas det dock jämförbara bilar. För att underlätta och förenkla föreslås att nedsättning av förmånsvärdet för miljöbilar sätts ned utifrån en fast schablon baserad på bilens miljöteknik. Nedsättningen bör endast omfatta elbilar, laddhybridbilar, gasbilar och vätgasbilar.

Ändringen förslås träda i kraft 1 juli 2022 och gälla för bilar som blir skattepliktiga från och med ikraftträdandet.

Ökad skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning

Skatten på sjuk- och aktivitetsersättning är fortfarande högre än vad den är på arbetsinkomster. För att ta bort skillnaden mellan dessa inkomster förstärks skattereduktionen på sjuk- och aktivitetsersättning.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

Skattereduktion för avgift till a-kassa 

Regeringen vill underlätta och uppmuntra till att fler ansluter sig till arbetslöshetskassan och föreslår att en skattereduktion motsvarande 25 procent av avgiften till a-kassan under ett år införs.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2022.

Utvidgning av reglerna om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

Redan i november 2020 skickade Finansdepartementet förslag om att reglerna om personaloptioner bör utvidgas. Reglerna föreslås gälla även för företag där medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget är lägre än 150 (mot dagens 50) och med en nettoomsättning eller balansomslutning som uppgår till högst 280 miljoner kronor (mot dagens 80 miljoner kronor). Vidare föreslås att styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska omfattas av reglerna även om dessa inte är anställda i företaget.

En annan förändring som föreslås är att en personaloption ska kunna nyttjas för förvärv av en teckningsoption som ger rätt att förvärva en andel. Dessutom ska en personaloption kunna ge rätt till ett framtida förvärv av en andel eller en teckningsoption i ett annat företag inom samma koncern.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och gäller på personaloptioner som förvärvas efter 31 december 2021.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Sedan tidigare är det bestämt att arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång fyllt 18 år men inte 23 år, tillfälligt ska sänkas till 19,73 procent under perioden januari 2021 och mars 2023. Nu föreslås en förstärkt nedsättning under juni, juli och augusti 2022 genom att endast ålderspensionsavgift om 10,21 procent ska betalas under dessa månader.

Bestämmelsen ska tillämpas på ersättningar som betalas ut efter 31 maj 2022.

Inkomst av kapital

Skattefri uthyrning av personliga tillgångar

Genom att ge fysiska personer möjlighet att skattefritt hyra ut personliga tillgångar om upp till 20 000 kr, hoppas regeringen att behovet att köpa nytt ska minska. Skattefriheten föreslås införas från 1 januari 2022.

Förändringar av kupongskattskattelagen

Regering föreslår att kupongskattelagen ska upphävas och i stället ersättas av en ny lag om källskatt på utdelningar. Skattesatsen bör fortsatt vara 30 procent på utdelning men justeringar bör göras för att förebygga fel och bedrägerier. Ansvaret att göra skatteavdrag på utdelning ska, likt idag, ligga på det utdelande bolaget. Regeringen avser att under 2022 återkomma med ett tydligare förslag och en planerad ändring av reglerna föreslås vara den 1 juli 2023.

Inkomst av näringsverksamhet

Begränsning av underskottsavdrag vid ägarförändring

Möjligheten att utnyttja tidigare års underskott vid en ägarförändring bör upphöra om underskottet med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet till att ägarförändringen har skett. Grunden i förslaget kommer efter HFD:s dom från 3 juni 2021 (HDF 2021 ref. 33). Läs mer om domen här.

Moms

Höjd omsättningsgräns

För att förenkla för de minsta företagen föreslås att omsättningsgränsen för befrielse från moms höjs från 30 000 kr till 80 000 kr per beskattningsår.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2022.

Sänkt skatt på vissa reparationer

I syfte att ge incitament att i större utsträckning köpa tjänster som innebär att redan tillverkade varor lagas eller ändras, föreslås att momsen på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänks från nuvarande 12 procent till 6 procent.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Undantag för vissa inköp av EU-organ med anledning av Covid-19

Regeringen föreslår att ett undantag från, och i vissa fall rätt till återbetalning av, moms vid inköp av varor och tjänster som görs av EU-organ i syfte att hantera Covid-19, bör införas. Förslaget baseras på ett EU-direktiv och föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 men tillämpas från och med 1 januari 2021.

Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning

Med anledning av att privata utbildningsanordnare fått ökade kostnader för moms föreslås anslaget till yrkeshögskoleutbildning ökas med 100 000 000 kr för 2022 och lika mycket för 2023 respektive 2024. 

Övrigt

Förlängd anståndstid vid tillfälliga anstånd

Många företag har under Corona-pandemin beviljats tillfälliga anstånd med skatteinbetalningar. Ett stort antal av dessa anstånd förväntas upphöra under våren 2022. För att ge företag ytterligare tid att återfå en mer normal lönsamhet, remitterar nu Finansdepartementet ett förslag som innebär att återbetalningstiden kan förlängas med ytterligare 15 månader under förutsättning att företaget följen en bestämd avbetalningsplan.

Förslag föreslås träda i kraft den 7 mars 2022.

Avskaffad reklamskatt

Reklamskatt tas idag ut på bland annat annonser i fysiska reklamblad, idrottskläder och affischer och träffar ofta små idrottsföreningar och andra föreningar som drivs av ideella krafter. Nu föreslås att reklamskatten avskaffas helt från och med 1 januari 2022.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *