Översyn av de nya skattereglerna för företagssektorn som trädde i kraft 1 januari 2019

En särskild utredare har tillsatts av Finansdepartementet som ska följa upp och se över vissa frågor med anledning av de ränteavdragsregler som trädde i kraft den 1 januari 2019. Det var i samband med när de nya ränteavdragsreglerna trädde i kraft som regeringen aviserade att de inom en tvåårsperiod skulle göra en översyn över reglerna.  Löftet om översyn infrias nu och utredningen planeras vara klar den 1 november 2023.

Utredaren ska titta närmare på följande:

  • Analysera och överväga om kvarstående negativa räntenetton ska fastställas till sin storlek vid uppkomsten och om de ska kunna behållas längre tid än sex år samt, om det bedöms lämpligt, lämna sådana förslag,
  • analysera och överväga alternativa eller ytterligare möjligheter till koncernutjämning avseende avdragsunderlag för negativa räntenetton och, om det bedöms lämpligt, lämna sådana förslag,
  • följa upp och analysera den rättspraxis som finns avseende räntedefinition och vid behov lämna förslag på förändringar av definitionen,
  • utvärdera och analysera hur bestämmelserna om valutasäkring bör ändras så att de blir anpassade till de redovisningsmässiga reglerna,
  • analysera behovet och lämpligheten av ett infrastrukturundantag samt föreslå utformning av ett sådan undantag,
  • analysera om syftet med den generella ränteavdragsbegränsningen uppnås; hur regeln påverkar Sveriges konkurrenskraft samt om reglerna förebygger skatteplanering på avsett sätt och inte kringgås.

Vi ställer oss positiva till att regeringen infriar sitt löfte och att en översyn av de nuvarande reglerna blir av. Regelverket är i dagsläget komplext, vilket ställer höga ekonomiska och administrativa krav på våra företagare.

I direktivet resoneras det bland annat om alternativa eller ytterligare koncernutjämningsmetoder. Ett alternativ som nämns är att förenkla koncernbidragssystemet genom att detta frikopplas från avdragsbegränsningen för negativ räntenetto till exempel genom att avdragsunderlaget enligt EBITDA-regeln beräknas utan hänsyn till mottagna eller lämnade koncernbidrag. Förslaget skulle, om det införs, innebära en förbättring av nuvarande regelverk och vara mer i linje med andra länders skatteregler. 

Det diskuteras även i direktivet om nuvarande räntedefinition, som införlivades i 24 kap. 2-4 §§ IL, behöver ses över. Sedan införlivandet har definitionen av vad som anses utgöra ränta varit föremål för prövning i flera ärenden hos Skatterättsnämnden. Förhoppningsvis kommer utredningen leda till att vi får en tydligare definition om vad som skattemässigt ska anses utgöra ränta.

Det är många intressanta frågor som utredaren har att följa upp och vi ser fram emot att få ta del av utredningen i slutet av 2023.  

Har ni några frågor om ränteavdragsreglerna är ni alltid välkomna att höra av er till oss. 

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *