Vårbudgetpropositionen och remitterade skatteförslag

Den 17 april presenterade regeringen sin vårbudget för 2023. Budgeten lämnas i ett läge av osäkerhet i flera sektorer, kriget i Ukraina, en ansträngd situation på energimarknaden i Europa och den högsta inflationen i Sverige på över 30 år. Kort efter den presenterade vårbudgeten, remitterades även ett flertal förslag som ska ligga till grund för hösten budgetförhandlingar.

Propositionens utgångspunkt är att inflationen är löntagarens största fiende då den leder till att reallönerna sjunker och värdet på sparandet minskar. Hög skuldsättning och en hög andel rörliga bostadslån gör dessutom svenska hushåll och företag känsliga för de snabbt stigande räntorna som följer av inflationen.

Samtidigt går Sverige in i en lågkonjunktur med en hög arbetslöshet i jämförelse med andra europeiska länder. De prioriterade förslagen i vårbudgeten 2023 och de remitterade förslagen inför 2024 är således åtgärder för att skydda särskilt utsatta hushåll mot de stigande priserna, åtgärder mot hög arbetslöshet samt att motverka den höga inflationen genom förbättrad konkurrens.

Vårbudgetproposition 2023

Inflationens påverkan på inkomstskatt

Skatt för inkomstslaget tjänst utgörs dels av en kommunal skatt (ca 30 procent), dels av en statlig inkomstskatt (20 procent). Det som avgör huruvida statlig inkomstskatt ska betalas är den så kallade brytpunkten. För inkomstår 2022 är brytpunkten 540 700 kr för den som inte fyllt 65 vid årets ingång. Eftersom skiktgränsen är en uträkning baserad på prisbasbelopp och dessa i sin tur beräknas utifrån konsumentprisindex (KPI), har inflationen lett till en ökning av brytpunkten för inkomstår 2023 till 613 900 kr för den som ej fyllt 66 vid årets ingång.

Detta innebär att färre personer kommer att ha en förvärvsinkomst där de uppnår brytpunkten och därmed kommer färre individer att behöva betala statlig inkomstskatt 2023.

Koldioxidskatt – sänkt reduktionsplikt

Regeringen har inte kommit med några konkreta förslag men påpekar att det ska införas en sänkt energiskatt på bensin och diesel genom att reduktionsplikten ska sänkas från och med den 1 januari 2024.

Det har tidigare förts diskussioner kring att reduktionsplikten ska sänkas till EUs miniminivå men några klartecken har ej getts i vårpropositionen. Avsaknaden av ett konkret förslag kan bero på utredningsarbetet men även på grund av att man överlag inte vill vidta åtgärder som riskerar att öka konsumenters disponibla inkomst i allt för stor grad för att inte öka inflationen.

Skatt på plastbärkassar

Den omdiskuterade plastpåseskatten får inte någon konkret utformning i denna vårproposition utan regeringen avser att i budgetpropositionen för 2024 remittera ett förslag om att avskaffa eller kraftigt sänka skatten på plastbärpåsar (se nedan).

Remitterade skatteförslag inför höstbudgeten och budgetproposition 2024

Förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension

I promemorian föreslås bland annat:

  • Förstärkt jobbskatteavdrag
  • Förstärkt jobbskatteavdrag för äldre samt indexering och höjd åldersgräns för jobbskatteavdrag för äldre
  • Ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag för äldre över 69 år
  • Sänkt skatt för pensionärer
  • Slopad avtrappning av jobbskatteavdraget, jobbskatteavdraget för äldre och det förhöjda grundavdraget.

Förslag om sänkt skatt på plastbärkassar

I promemorian remitteras ett förslag om att kraftigt sänka skatten på plastbärkassar. Detta vore även ett första steg i att eventuellt avskaffa skatten.

Vissa förslag på bränsleskatteområdet

Den årliga indexeringen av skatt på drivmedel pausas under 2024 och 2025.

Den tillfälligt utökade skattenedsättningen på s.k. jordbruksdiesel föreslås gälla även under 2024 och 2025.

Förslag om pausad indexering av energiskatten på el

Den årliga indexeringen av energiskatten på el föreslås pausas under 2024 och 2025.

Förslag på förändringar vid beskattning av vissa fastighetsrelaterade inkomster

Det föreslås bland annat att schablonavdraget vid uthyrning av privatbostadsfastigheter, privatbostäder och hyreslägenheter höjs från 40 000 kr till 50 000 kr.

Beloppsgränsen för beskattning av kapitalvinst vid överföring av mark och andel i samfällighet och uppdelning i lotter genom klyvning föreslås höjas till 42 000 kr.

Omkostnadsbeloppet vid allframtidsupplåtelser och beloppsgränsen för beskattning av inkomst från samfällighet föreslås även höjas.

Förslag om utvidgad tidsgräns för expertskatt

Experter, forskare och nyckelpersoner kan i dag få skattelättnader under de fem första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige. För att göra de svenska expertskattereglerna mer konkurrenskraftiga remitteras förslag om att tidsgränsen för skattelättnader utvidgas till sju år.

Förslag om slopad nedsättning av arbetsgivaravgifter för 15–18 åringar

Det föreslås att slopa nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år från och med den 1 januari 2024.

Förslag om justerad skatt på naturgrus och avfall

I promemorian föreslås att skatten på naturgrus och skatten på avfall höjs samtidigt som det schabloniserade tillägget om två procentenheter vid den årliga indexeringen slopas.

Förslag om höjd jämförelseränta för ränteförmån

Förslaget innebär att reglerna om beräkning av ränteförmån ändras genom att jämförelseräntan höjs med 0,5 procentenheter. Jämförelseräntan uppgår därefter till statslåneräntan vid en viss tidpunkt plus en och en halv procentenhet.

Förslag om teknisk översyn av vissa nedsättningar av socialavgifterna

Det föreslås att det så kallade FoU-avdraget (forskning och utveckling) ändras på så sätt att avdraget vid beräkning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften ska göras mot summan av dessa avgifter. I dag görs avdraget separat mot varje del. Syftet med förslaget är att skapa utrymme för berörda arbetsgivare att kunna nyttja avdrag fullt ut.

Har du frågor angående din skatt, tveka inte att höra av dig till oss här på Mazars.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *