Vad är skillnaden på villkorat och ovillkorat aktieägartillskott?

Vid behov av kapital i ett aktiebolag kan aktieägarna skjuta till medel i form av ett aktieägartillskott. Tillskottet kan vara villkorat eller ovillkorat.

Om ett företag är på obestånd eller riskerar att hamna på obestånd, kan bolagets egna kapital ökas genom ett aktieägartillskott. En eller flera aktieägare i bolaget kan lämna aktieägartillskott vilket innebär att aktieägarna antingen

  • satsar mer pengar i bolaget,
  • tillför tillgångar eller
  • genom att efterskänka en fordran som ligger som en skuld i bolaget.

Aktieägartillskottet måste alltid vara oåterkalleligt. Motsatsen skulle vara ett lån och det skulle då uppstå en skuld i bolaget vilket inte ökar det egna kapitalet. En skriftlig förklaring bör lämnas till bolaget om att det är ett tillskott och inte ett lån.

Vid ett villkorat aktieägartillskott lämnas villkor gentemot övriga aktieägare om att aktieägaren förbehåller sig rätten att få tillbaka kapitalet om vissa förutsättningar uppfylls, till exempel att det återigen finns tillräckligt med vinstmedel i bolaget. Återbetalning av tillskottet går före utdelning till aktieägare och beslutas på ordinarie eller extra bolagsstämma.

Görs ett ovillkorat aktieägartillskott har aktieägaren ingen rätt att få tillbaka det tillskjutna kapitalet men det kan finnas skattemässiga fördelar med detta alternativ. Ett ovillkorat tillskott får i regeln läggas till anskaffningsvärdet för aktierna i bolaget. Att observera är att om det finns flera delägare och alla inte lämnar ovillkorade aktieägartillskott i förhållande till sina respektive ägarandelar så är det ovillkorade aktieägartillskottet till viss del en förmögenhetsöverföring. I de fall aktieägarna inte är närstående personer kan en sådan förmögenhetsöverföring leda till inkomstbeskattning av de gynnade aktieägarna.

I bolag med flera aktieägare är det viktigt att aktieägartillskottet regleras i ett separat aktieägaravtal alternativt i ett avtal om aktieägartillskott. I aktieägaravtalet bör man bestämma när aktieägarna ska rösta för att aktieägartillskottet eventuellt ska betalas tillbaka. Det finns också vissa civilrättsliga bestämmelser att förhålla sig till om när återbetalning kan ske.

Vilket alternativ som är den bästa lösningen varier utifrån de specifika förutsättningarna. Kontakta gärna någon av våra skatterådgivare om du vill veta mer om vad som är bäst för just ditt bolag.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *