Utredning av 3:12-reglerna – uppdraget ändras och utökas i tilläggsdirektiv

Den förra regeringen tillsatte en utredning den 25 maj 2022 om en översyn av de så kallade 3:12-reglerna. Utredningen innebär att en kommitté ska ge förslag på vilka möjligheter det finns för att förenkla de särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna. Den sittande regeringen har nu i ett tilläggsdirektiv från 26 januari 2023 utökat och ändrat kommitténs direktiv.

Finansministern Elisabeth Svantesson höll den 23 januari en presskonferens där hon presenterade tänkta åtgärder för att främja företagandet i Sverige.  Som mål har regeringen att fler ska satsa på entreprenörskap samt att tillväxten i Sverige måste öka.

Under presskonferensen 23 januari anförde Finansministern att skattesystemet ska uppfattas som rättvist och rimligt, där är därmed av vikt att regler är enkla, enhetliga och överskådliga. Finns det möjlighet att nyttja utrymme där förenklingar kan ske är det av vikt att utnyttja det då det har betydelse för förbyggande av skatteanpassning och skatteplanering. 3:12-reglerna har blivit kritiserade för att vara krångliga och komplicerade vilket är anledningen till att de behöver ses över. De förslag över förenklingar får inte leda till att skatteintäkterna minskar, det är även av vikt att beakta samt redogöra vilka administrativa konsekvenser eventuella förslag kan innebära för myndigheter.

Regeringen anser att Sveriges entreprenörer har kreativitet och innovationskraft som ska tas till vara. För att få fler att våga satsa är det viktigt för bolagen och ägarna att det finns enkla regler och goda skattemässiga villkor. Vilket i sin tur leder till att företagande, konkurrenskraft och tillväxt stimuleras, investeringar öka och nya arbetstillfällen skapas, vilket sker genom att öka produktiviteten.

Tilläggsdirektivet från 26 januari utökar kommitténs uppdrag med bland annat att översyn av 3:12 reglerna ska ske för att ytterligare främja entreprenörskap, särskilt för små och medelstora företag. Kommittén ska även analysera om reglerna kan förenklas för att underlätta ägarskiften både mellan närstående och till personal samt analysera om, och i så fall på vilket sätt, 3:12-reglerna om beräkning av löneunderlag vid andelsbyte behöver ändras.

Genom tilläggsdirektivet försvinner även två uppdrag som kommittén hade från början, punkten om justerad skattesats på utdelning och kapitalvinst samt punkten om att förslag inte får leda till minskade skatteintäkter.

Ursprungligen skulle kommittén redovisa sina förslag den 30 november 2023, men i och med tilläggsdirektivet har tiden förlängts till 29 mars 2024.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *