Avståndsbaserad men inte kostnadsbaserad skattereduktion för resor till och från arbete

De nuvarande reglerna för avdrag för resor till och från arbete gynnar inte kollektivtrafiken. För att kunna gynna kollektivtrafiken har regeringen lagt fram ett förslag som ska göra det neutralt mellan färdmedlen.

De skattemässiga reglerna avseende avdrag för resor till och från arbetet är enligt nuvarande utformning baserade på den faktiska kostnaden för att transportera sig mellan bostaden och arbetsplatsen. Reglernas utformning kan anses ha varit mer gynnsamma för arbetsresande med bil jämfört med de som reser med kollektivtrafiken. Avdrag för resor till arbetet får inte göras med mer än att den årliga kostnaden överstiger ett visst belopp. På senare tid har det förts diskussioner om att modernisera gällande regler genom avståndsbaserade regler i form av skattereduktion. Mazars har i ett tidigare inlägg skrivit om detta. Det tidigare inlägget kan ni läsa här.

Regeringen vill avskaffa det nuvarande systemet om kostnadsbaserat avdrag för resor till och från arbete genom en avståndsbaserad skattereduktion. Det nya systemet innebär att avståndet beräknas från bostaden till arbetsplatsen utifrån vad som är kortast resväg. Enligt det nya systemet kommer den skattskyldige ha rätt till skattereduktion vid enkel väg om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst 15 kilometer och högst 80 kilometer. Skattereduktionen kommer i sådana fall uppgå till 50 öre per kilometer för resor som överstiger avståndsgränsen på 15 kilometer, men inte på den övre avståndsgränsen om 80 kilometer. I förslaget anges även att de som bor i storstadskommuner ska ha en högre avståndsgräns än den på 15 kilometer. För storstadskommuner kommer den lägsta avståndsgränsen vara 30 kilometer.

I motiven har regeringen anfört att skattelättnaden blir oberoende av vilket färdmedel som används för resan mellan bostaden och arbetsplatsen. Regeringen anser att det nya systemet skulle föranleda till tydliga fördelar, bland annat att det blir enklare för Skatteverket att utreda om skattefel föreligger och att kravet för att beräkna tidsvinst försvinner.  

Bland remissinstanserna lyfts både för- och nackdelar med det nya förslaget. Bland de positiva aspekterna nämns att en skattelättnad ges till den skattskyldige, men några av remissinstanserna anser att skattelättnaden kan bli oförutsebar för den skattskyldige om denne kompenseras för resekostnaderna för resor mellan arbete och bostad. Till följd av det nyss nämnda anser några av remissinstanserna att ett avdrag hade varit lämpligare än en skattereduktion. Regeringen menar, trots remissinstansernas invändningar, att en skattereduktion gör det lättare för den skattskyldige att räkna ut skattelättnaden för arbetsresan eftersom hänsyn inte behöver tas till marginalskatt. Effekten av det nya systemet innebär i slutändan att skattereduktionen blir färdmedelsneutral enligt regeringen. Det krävs dessutom att den skattskyldige reser minst 30 dagar och högst 210 dagar för att kunna omfattas av skattereduktionen.

Om beslutet godtas i riksdagen föreslås det nya systemet att träda i kraft från och med årsskiftet 2022/2023. 

En fördel med det nya systemet är just att reglerna blir färdmedelsneutrala, vilket kan innebära att kollektivtrafiken blir mindre kostsam att använda för den skattskyldige. En potentiell nackdel är att den skattskyldige är oviss om denne kan beviljas skattereduktion. Skattereduktionen är dessutom beroende av var den skattskyldige bor eftersom denne måste visa att resan överstiger den nedre avståndsgränsen.

Vi på Mazars följer lagförslagets utveckling och kommer att publicera mer information i vår blogg när det finns mer information att tillgå.

Har du frågor eller funderingar över hur skattereduktionen kan påverka dig som färdas med färdmedel mellan din bostad och arbetsplats, är du välkommen att kontakta oss på Mazars.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *